Суб'єкт господарювання: ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 42441539
[104000-1] Інформація про аудиторський звіт
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

ТОВ "АФ"Ертель-Аудит"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

31145420

Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності

https://www.ertel-audit.com/

Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом

https://automoney.ua/dokumenti-na-vimogu-zakonu/

Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі

Олег КИСЛИЙ

Номер та дата договору на проведення аудиту

ДОГОВІР № 02/5-2021 від 22.12.2021р.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

за рік, який закінчився 31.12.2021р.

Дата початку та дата закінчення аудиту

17.11.2021 - 22.12.2022

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності

130 000,00

Вид думки

01 - немодифікована думка

Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності

Аудитор наклав свій кваліфікований електронний підпис на цю звітність у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності, а не для підтвердження цієї звітності чи будь-якої її частини, і не несе ніякої відповідальності за цю звітність. Керівництво Товариства несе відповідальність за складання та подання цієї звітності у форматі iXBRL. Відповідальність аудитора описано у відповідному розділі аудиторського звіту.

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

42441539

Сайт компанії

https://automoney.ua

Опис характеру фінансової звітності

Основа складання фінансової звітності Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості. Мета фінансової звітності загального призначення – надавати фінансову інформацію про суб’єкта господарювання, що звітує, яка є корисною для нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів у прийнятті рішень про надання ресурсів цьому суб’єктові господарювання. Фінансова звітність загального призначення надає інформацію про фінансовий стан суб’єкта господарювання, що звітує, а саме інформацію про економічні ресурси суб’єкта господарювання та вимоги до суб’єкта господарювання, що звітує. Фінансова звітність також надає інформацію про наслідки операцій та інших подій, що змінюють економічні ресурси суб’єкта господарювання, що звітує, та вимоги до нього. Фінансова звітність також демонструє результати того, як управлінський персонал Товариства розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію про суб'єкт господарювання: а) активи; б) зобов'язання; в) власний капітал; г) дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки; ґ) внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників; д) грошові потоки Заява про відповідність Основою ведення обліку і складання фінансової звітності Товариства є чинна на звітну дату редакція Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ). Фінансова звітність достовірно подає фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання. Достовірне подання вимагає правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до визначень та критеріїв визнання для активів, зобов'язань, доходу та витрат, наведених у Концептуальній основі. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2021 року, що викладені українською мовою та офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2021 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалася також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Товариство складає фінансову звітність (крім звіту про рух грошових коштів) на підставі принципу нарахування. Подання фінансової звітності Протягом 2021 року Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника. Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: МСБО (МСФЗ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів. Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Товариства. Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості та на основі допущення, що Товариство буде функціонувати необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Функціональна валюта та валюта представлення Фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми округлені до тисячі (тис.), якщо не вказано інше. Активи і зобов’язання в іноземній валюті первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за офіційним (обліковим) курсом НБУ гривні до іноземних валют на дату операції. У фінансовій звітності активи і зобов’язання відображаються у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом НБУ на дату складання звітності. Затвердження фінансової звітності Дата затвердження фінансового звіту за 2021р. до випуску – 28 лютого 2022 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску Склад фінансової звітності - Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2021 року; - Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року; - Звіт про рух грошових коштів (складений за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року; - Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року; - Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Оцінки, судження та припущення Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва робити судження, оцінки та припущення, які впливають на вартість активів, зобов’язань на звітну дату та відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок (такі відмінності відображаються як зміна облікових оцінок) Бухгалтерські оцінки і допущення регулярно аналізуються, вони засновані на минулому досвіді і поточній відповідності інформації і включають всі фактори і очікування керівництва про поточні та майбутні події, які можуть вплинути на балансову вартість активів і зобов'язань, доходів і витрат за звітний період і тип розкриття у фінансовій звітності. Оцінки та припущення, які мають істотний вплив на результати Компанії описані нижче. Припущення про безперервність діяльності в період пандемії COVID-19 В Україні, як і у всьому світі продовжується пандемія короновірусної інфекції COVID-19. Більшість урядів по всьому світі вжили дедалі жорсткіших кроків для припинення розповсюдження вірусу, зокрема: вимагали самоізоляції/карантину, соціального дистанціювання та контролю або закриття кордонів та "блокування" міст або навіть цілих країн. На разі 15.12.2021року рішенням Кабінету Міністрів адаптивний карантин продовжено до 31.12.2022 року, в зв’язку з поширенням нового нтампу коронавірусу. Але в зв’язку з проведенням масової вакцинації заходи щодо пандемії COVID-19 поступово скасовуються у багатьох юрисдикціях і ситуація покращується. Наприкінці року для української економіки та фінансової системи реалізувалася низка ризиків: ескалація конфлікту з Росією, різке зростання цін на енергоносії, поширення нового штампу коронавірусу. Товариство з обмеженою відповідальністю "АВЕНТУС ЛІЗИНГ" Фінансова звітність за 2021рік., що закінчився 31 грудня 2021 року Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2021 та результат діяльності за рік, що закінчився 31.12.2021р., не скориговано на вплив подій, пов’язани з COVID19 та ескалацією конфлікту з Росією. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результат діяльності Товариства в майбутніх періодах. В зв’язку з поширенням протягом 2021 року пандемії COVID-19 та воєнним станом в країні, пов’язаним із військовим вторгненням російської федерації на територію України 24.02.2022 р. подальший хід цих подій неможливо передбачити, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах. Ці події та умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Проте Товариство підкреслює, що "володіє достатніми ресурсами для продовження своєї діяльності в найближчому майбутньому. Підтвердженням ефективної роботи управлінського персоналу є фактично заключні договори після дати балансу, дія яких спрямована на отримання прибутків." Таким чином, фінансова звітність готується на підставі припущення про безперервність.

Дата кінця звітного періоду

2021-12-31

Період, який охоплюється фінансовою звітністю

Рік, що закінчується 31 грудня 2021 року

Опис валюти подання

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На початок попереднього періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 2,084 873 897
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 192 161 11
Інші непоточні фінансові активи 66,449 41,024 48,820
Загальна сума непоточних активів 68,725 42,058 49,728
Поточні активи
Поточні запаси 1,688 308 1,478
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 73,967 45,650 1,067
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,579 2,694 3,773
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 80,234 48,652 6,318
Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам 1,035 1,495 890
Загальна сума поточних активів 81,269 50,147 7,208
Витрати майбутніх періодів 1,874 391 2,777
Загальна сума активів 151,868 92,596 59,713
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 1,630 1,630 1,630
Нерозподілений прибуток 6,822 816 (82)
Загальна сума власного капіталу 8,452 2,446 1,548
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Довгострокові банківські кредити 138,557 85,735 56,242
Загальна сума непоточних зобов'язань 138,557 85,735 56,242
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Інші поточні забезпечення 410 345 187
Загальна сума поточних забезпечень 410 345 187
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 4,242 3,645 1,576
Поточні податкові зобов'язання, поточні 207 425 160
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 4,859 4,415 1,923
Загальна сума поточних зобов'язань 4,859 4,415 1,923
Загальна сума зобов'язань 143,416 90,150 58,165
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 151,868 92,596 59,713
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 241,484 140,402
Собівартість реалізації (179,304) (99,119)
Валовий прибуток 62,180 41,283
Інші доходи 6,166 4,227
Витрати на збут (16,274) (6,134)
Адміністративні витрати (23,467) (17,409)
Інша витрата (6,439) (15,707)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 22,166 6,260
Фінансові витрати (14,704) (5,043)
Прибуток (збиток) до оподаткування 7,462 1,217
Податкові доходи (витрати) (1,456) (319)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває 6,006 898
Прибуток (збиток) 6,006 898
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибуток (збиток) 6,006 898
Загальна сума сукупного доходу 6,006 898
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг 7,233 5,031
Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу 68,283
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 3,803 5,351
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги (174,825) (115,106)
Виплати працівникам та виплати від їх імені (7,143) (4,804)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (20,492) (7,698)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності (123,141) (117,226)
Проценти отримані 59,462 39,133
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) (63,679) (78,093)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Надходження від запозичень 62,038 44,565
Погашення запозичень 3,551 32,302
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 65,589 76,867
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 1,910 (1,226)
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти (25) 147
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу 1,885 (1,079)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 2,694 3,773
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 4,579 2,694
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Статутний капітал
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 2,446 2,446
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 6,006 6,006
Сукупний дохід 6,006 6,006
Збільшення (зменшення) власного капіталу 6,006 6,006
Власний капітал на кінець періоду 8,452 8,452
тис. грн
Порівняльний звітний період Примітки Власний капітал
Статутний капітал
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 1,548 1,548
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 898 898
Сукупний дохід 898 898
Збільшення (зменшення) власного капіталу 898 898
Власний капітал на кінець періоду 2,446 2,446
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Транспортні засоби
Автомобілі 1,340 173
Загальна сума транспортних засобів 1,340 173
Пристосування та приладдя 46 193
Офісне обладнання 318 443
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 380 64
Загальна сума основних засобів 2,084 873
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Комп'ютерне програмне забезпечення 192 161
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 192 161
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 192 161
Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість
Непоточна торговельна дебіторська заборгованість 66,449 41,024
Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості 66,449 41,024
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 73,313 45,497
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 5
Інша поточна дебіторська заборгованість 649 153
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 73,967 45,650
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 4,579 2,694
Загальна сума грошових коштів 4,579 2,694
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 4,579 2,694
Класи інших забезпечень
Різні інші забезпечення
Інші статті поточних забезпечень 3,161 1,126
Загальна сума різних інших забезпечень 3,161 1,126
Інше забезпечення
Інші поточні забезпечення 410 345
Загальна сума інших забезпечень 410 345
Непоточна частина непоточних запозичень, за типом
Непоточна частина непоточних кредитів отриманих 38,391 45,676
Загальна сума непоточної частини непоточних запозичень 38,391 45,676
Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом
Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих 100,166 40,059
Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень 100,166 40,059
Позики, за типами
Кредити отримані 138,557 85,735
Загальна сума запозичень 138,557 85,735
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість 1,080 2,518
Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості 1,080 2,518
Статутний капітал
Статутний капітал, звичайні акції 1,630 1,630
Загальна сума статутного капіталу 1,630 1,630
Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період 6,822 816
Загальна сума нерозподіленого прибутку 6,822 816
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від надання послуг 241,484 140,402
Дохід від інших послуг 181,309 101,572
Процентні доходи 60,175 38,830
Процентні доходи від кредитів та дебіторської заборгованості 60,175 38,830
Загальна сума доходу від звичайної діяльності 241,484 140,402
Суттєві доходи та витрати
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Процентні витрати 13,131 8,213
Процентні витрати за позиками 13,131 8,213
Інші операційні доходи (витрати) 17 303
Різний інший операційний дохід 6,149 3,924
Загальні витрати 6,439 15,707
Адміністративні витрати 23,467 17,409
Витрати на збут та адміністративні витрати 16,274 6,134
Витрати за характером
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сировина та витратні матеріали використані 190 1,351
Собівартість реалізованих товарів 179,304 99,119
Витрати на страхування 4,047 2,353
Витрати на оплату професійних послуг 1,051 2,353
Транспортні витрати 196 72
Витрати на відрядження 231 81
Витрати на комунікацію 240 174
Комунальні витрати 660 647
Витрати на рекламу 18,815 2,235
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата 6,988 4,870
Внески на соціальне забезпечення 1,502 988
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 8,490 5,858
Загальна сума витрат на виплати працівникам 8,490 5,858
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 657 625
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 36 22
Загальна сума амортизаційних витрат 693 647
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 693 647
Інші витрати 11,507 23,179
Загальна сума витрат, за характером 200,184 130,154
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сукупний дохід від діяльності, що триває 6,006 898
Загальна сума сукупного доходу 6,006 898
[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги 32,314 4,112
Виплати працівникам 5,608 3,777
Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність 1,885 542
[800500] Примітки - Перелік приміток
Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки

Основні судження, що застосовуються управлінським персоналом Товариства під час складання МСФЗ- звітності,:

формування облікової політики та її зміни – викладені у розпорядчому документі Товариства, яким затверджено Положення про облікову політику ТОВ " АВЕНТУС ЛІЗИНГ" у 2021 році;

характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів, на які Товариство наражалось протягом звітного періоду, та яким чином керівництво Товариства управляє цими ризиками – згідно з МСФЗ 7;

наявність компонентів, що відповідають критеріям визнання звітними сегментами (МСФЗ 8);

згортання статей фінансової звітності (МСБО 1);

розмежування на поточні та непоточні активи та зобов’язання – залежно від участі активів і зобов’язань в операційному циклі діяльності Товариства – за МСБО 1;

класифікація подій після звітної дати на коригуючи та некоригуючі – згідно з МСБО 10, з урахуванням суттєвості події (для деталізації розкриття у Примітках);

використання права Товариства на незастосування коригувань прибутку до оподаткування – згідно з ст. 134.1.1. ПКУ;

класифікація оренди на короткострокову та довгострокову – визначення відповідності операцій у Товаристві критеріям договорів оренди згідно з вимогами МСФЗ 16;

відображення виручки за договорами з клієнтами: з плином часу або у момент часу.

Основи оцінки, застосованої при складанні фінансової звітності                                                                                                              

До основних оцінок, що повинні бути покладені в основу МСФЗ- звітності, відносяться:

оцінки щодо суттєвості: Товариством  встановлено "поріг" суттєвості - щодо таких операцій:відображення окремих статей у фінансовій звітності; доцільності розкриття інформації у Примітках; вибору окремих мультиплікаторів (ставки дисконтування тощо);

кількісна інформація про ризики, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду (МСФЗ 7) – використовуються аналітичні процедури: розраховуються показників, які характеризують фінансовий стан Товариства у динаміці.

метод оцінки справедливої вартості та результати його застосування , вхідні дані для методик оцінювання: використання даних відкритих джерел про справедливу (ринкову) вартість активів та зобов’язань – даних  І та ІІ рівня джерел , передбачених МСФЗ 13;

зменшення (відновлення) корисності фінансового активу -  дебіторської заборгованості – на підставі аналізу змін у стані платоспроможності дебітора порівняно з попередніми оцінками щоквартально – згідно з вимогами МСФЗ 9;

терміни корисного використання активів, їх ліквідаційна вартість, вартість очікуваного відшкодування – для основних засобів, нематеріальних активів під час первісного визнання – згідно з вимогами МСБО 16, МСБО 38;

методи амортизації основних засобів та нематеріальних активів та її зміни – під час первісного визнання, з можливістю перегляду наприкінці кожного року – і відображенням як змін у облікових оцінках – згідно з МСБО 8, МСБО 16, МСБО 38;

припустима ставка відсотка при оренді - МСФЗ 16 – на рівні вартості капіталу (за даними НБУ) на дату початку строку оренди;

ступень завершеності наданих послуг – за МСФЗ 15 – за методом результату (кількість вироблених одиниць);

− валютні курси – за офіційним курсом НБУ на дату операції і на дату фінансового звіту - за МСБО 21;

функціональна валюта Товариства (за МСБО 21) - національна валюта Україна – гривня;                                                                                                                                                

оцінка забезпечень – на оплату відпусток  персоналу -  за оцінками управлінського персоналу щодо фонду  оплати відпусток  і фонду оплати праці у періоді – згідно з МСБО 37;

оцінка непередбачених активів та зобов’язань – згідно з міркуваннями керівництва Товариства – зобов’язання, які згідно з вимогами МСБО 37 не слід відображати у фінансовій звітності, але слід розкривати у Примітках – зокрема, незавершені судові справи, очікувані зміни у законодавстві, які можуть впливати на зобов’язання Товариства, і на які Товариство в свою чергу не має впливу;

оцінки застосовуваних ставок дисконтування – залежить від виду активів, зобов’язань, щодо визначення вартості яких здійснюється процедура дисконтування (можуть бути використані дані статистики НБУ про вартість кредитів або вартість депозитів, розрахунок середньозваженої вартості капіталу).

 

Розкриття інформації про винагороду аудиторів

Винагорода аудиторів за підготовлений звіт склала 130 000,00 грн

Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності

Дата затвердження фінансового звіту за 2021р. до випуску – 28 лютого 2022 року.

 

Розкриття основи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти

Гроші та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити в банках, інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний термін яких не перевищує трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів при підготовці звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють їх обміняти або використати для розрахунку по зобов’язаннях протягом принаймі дванадцяти місяців після звітної дати, включаються до складу інших необоротних активів. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за справедливою вартістю, яка дорівнює їхній номінальній вартості.

Склад грошових коштів (у національній валюті)  та їх еквівалентів:               тис. грн.

№ з/п

Показники (компоненти)

31.12.2021

31.12.2020

1.

Гроші -  усього*

      4579

       2694

1.1.

у тому числі:


- гроші на поточних банківських рахунках
- гроші на депозитних рахунках – до запитання

4578,6

2694,1

2.

Еквіваленти грошових коштів - усього

-

-

*у тому числі сума грошових коштів, які обмежені у використанні

-

-

У Товаристві відкрито поточні рахунки в грн, евро, дол в банках ПРИВАТБАНК, Конкорд та Восток.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Залишок грошових коштів на поточному рахунку Товариства станом на 31 грудня 2021 року складає 4 578 649,39 грн., що відображено у р. 1165 Звіту про фінансовий стан (4579 тис.грн.).

 

Розкриття інформації про собівартість реалізації

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      179 304 тис. грн.            

Розкриття інформації про кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість

Основними активами Товариства, які можуть створювати загрозу виникнення кредитного ризику є  фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю: дебіторська заборгованість з основної діяльності,  а також грошові кошти (розміщені у банківських установах).

Для Товариства може існувати ризик того, що контрагент (клієнт) не поверне кредитні кошти або порушить терміни виконання своїх зобов'язань перед Товариством. В зв’язку з цим, а також враховуючи вимоги МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", Товариство створює,  і на кожну звітну дату (квартальну) переглядає суму зменшення корисності активу. для відображення реальної суми очікуваних кредитних збитків за кожним активом (або групою однорідних активів).

Крім того, на стадії укладення з клієнтами кредитних договорів06, управлінський персона Товариства включає в текст договорів умови, які значною мірою дозволяють зменшити ризик неплатежів і порушення їх термінів, що є дієвим інструментом управління кредитним ризиком, значно зменшуючи потенційні втрати Товариства від настання неплатежів. Вказаний чинник враховується під час визначення резерву очікуваних кредитних збитків як такий, що зменшує рівень кредитного ризику.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація ( загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР, дані з ЄДР та інші) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:


- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

Товариство аналізує платоспроможність контрагентів та здійснює заходи щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.

 

Розкриття інформації про витрати

Витрати

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Торговельні витрати - результат від операцій купівлі-продажу об’єктів фінансового лізингу (оренди).

Витрати , які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати по Договорам фінансового лізингу, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Витрати, понесені в іноземних валютах, перераховуються за офіційними курсами в гривню в день їх відображення на рахунках витрат. Коригування сум, які були віднесені на доходи в минулі звітні періоди, виконується в кореспонденції з рахунками для обліку інших витрат. У разі необхідності коригування сум, які були віднесені на витрати в минулі звітні періоди, використовуються рахунки для обліку інших доходів.

Процентні витрати - це операційні витрати, сплачені Товариством за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум заборгованості Товариства, суми яких розраховуються прямопропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка до собівартості фінансового інструмента.

Ефективна ставка відсотка використовується для визначення розміру витрат.

До процентних витрат також належать:


- витрати за операціями з коштами, залученими від інших банків;
- витрати за кредитами отриманими;
- витрати за іншими процентними фінансовими інструментами;

При нарахуванні відсотків за кредитами, іншими процентними фінансовими інструментами враховується перший день і не враховується останній день договору, якщо інше не визначено умовами договору.

Розрахунковою базою для нарахування відсотків є:


- 365 днів на рік - для нарахування відсотків за фінансовими інструментами в гривні;
- 360 днів на рік - для нарахування відсотків за фінансовими інструментами в іноземній валюті;
- 366 днів на рік - для нарахування відсотків за фінансовими інструментами в національній валюті у високосному році, якщо інше не передбачене умовами договору.

Витрати на формування спеціальних резервів Товариства - це витрати на відшкодування можливих збитків від зміни корисності активів Товариства та списання безнадійних активів.

Пені та штрафи оплачені Товариством відображаються в обліку та визнаються витратами в момент їх фактичної виплати

Загальні адміністративні витрати та витрати на збут  - це операційні витрати, які пов’язані з забезпеченням господарської діяльності Товариства.

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати виникають у процесі виконання інших операцій Товариства, які не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, які не включені до вищезазначених груп витрат та є складовою частиною діяльності Товариства.

До таких витрат відносяться витрати на благодійність, якою на постійній основі займається Товариство.  Благодійність визнається витратами того періоду в якому було проведено виплату.

4.5.2.1. Адміністративні витрати, витрати на збут                                                     тис. грн.

№ з/п

Елементи  витрат

2021

2020

1.

Оплата праці, нарахування

7085

4668,3

2.

Оренда приміщення

1736

1177

3.

Амортизація

660

647

4.

Податки і збори

1528

2110,1

5.

Витрати на зв’язок

240

173,5

6.

ПММ (для керівництва ПрАТ)

 

-

7.

Витрати на відрядження

231

81,4

8.

 Предпродажна підготовка

5092

2084

9.

Інформаційні послуги (передплата, література)

156

102,8

10.

Транспортні послуги

196

72

11.

Послуги банку

465

204,1

12.

Рекламні та маркетингові послуги послуги

18815

2235

13.

Витрати на ремонт та утримання офісного обладнання

365

183,4

14.

Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту

623

1875,3

15.

Страхування майна

 

2352,9

16.

Витрати на незалежну оцінку

214

139,2

17.

Матеріальні витрати (канцтовари, офісні матеріали )

172

435,9

18.

Господарські витрати

894

749,2

19.

Депозитарні послуги, реєстрація в державних органах

 

-

20.

Нотаріальні послуги

84

88,8

21.

Обслуговування программного забезпечення

75

281

22.

Послуги з верифікації

513

53

23.

Недержавне пенсійне забезпечення

 

-

24.

Юридичні послуги

78

363,8

25.

Агентські послуги

519

1761,3

26.

Послуги з аутсорсингу

 

1704

Усього витрат

39741

23543

 

4.5.2.2. Інші операційні витрати

Склад інших операційних витрат:                                                                                               (тис. грн.)                                                                                                                                             

№ з/п

Компоненти інших операційних витрат

2021

2020

1.

Витрати на купівлю продаж іноземної валюти

25

262

2.

Собівартість реалізованих автомобілів

-

-

3.

Резерв кредитних ризиків

415,4

515,8

4.

Втрати від операційної курсової різниці

60,7

13455,3

5.

Визнані штрафи, пені, неустойки

198,1

88,2

6.

Податки при придбанні автомобіля

 

161,6

7.

Страхові виплати

2525,0

137,9

8.

Витрати майбутніх періодів

4,8

487,7

9.

Перерахунок ПДВ

 

587,9

10.

Лікарняні і ЄСВ по ним

 

10,8

11

Безповоротня фінансова допомога та блашлдійність

3210

0

Усього – операційних витрат

6439

15707

 

4.5.2.3. Витрати(дохід) з податку на прибуток                                                  (тис. грн.)            

               

№ з/п

Елементи витрат з податку на прибуток

2021

2020

1.

Фінансовий результат до оподаткування -                                                  за даними бухгалтерського обліку:  прибуток (збиток)

7462

1217

2.

Поточний податок на прибуток

1456

319

3.

Відстрочене податкове зобов’язання на початок року

-

-

4.

Відстрочене податкове зобов’язання на кінець року

-

-

5.

Збільшення (зменшення) відстроченого податкового зобов’язання

-

-

6.

Дохід з податку на прибуток

-

-

7.

Усього – (витрати) дохід з податку на прибуток

6006

898

 

4.5.2.4. Фінансові витрати

Склад фінансових витрат:                                                                                                                      (тис. грн.)                                                                                                                                                                                                  

№ з/п

Компоненти інших витрат

2020

2020

1.

Відсотки за кредит

13122

5043

2.

Дисконтування договорів фінансового лізингу

1582

 

Усього

14704

5043

4.5.2.5. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      179 304 тис. грн.            

 

4.5.2.6. Результати інвестиційної діяльності

Протягом 2021 року Товариство не здійснювала інвестиційну діяльність.

4.5.2.7.Витрати та позики

В  2021 році Товариство має в своїй діяльності 4 позики:


- ТОВ "АВЕНТУС Україна" - пов’язана особа - в розмірі 82 900 тис.грн.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 7 710 973,52грн, з них сплачено 6 546 473,42, відсоткова ставка – 12,2%
- Айворі ЗНВКІФ АТ  - пов’язана особа - в розмірі 14 226,2 тис.грн.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 2 232 043,37грн, з них сплачено 1 869 566,34. Відсоткова ставка 30%
- ТОВ "ЛАКІ КРЕДИТ" в розмірі 4 500 тис.грн.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 1 849,32 грн, з них сплачено 0. Відсоткова ставка – 15%
- ALDEGA UAB - - пов’язана особа - в розмірі 1 200 тис.евро.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 3 186 312,17 грн, з них сплачено 3 226 581,83 грн. Відсоткова ставка – 9,3%

Частина заборгованостей є короткостроковими, частина віднесена на довгострокові зобов’язання.

 

Розкриття інформації про витрати за характером

4.5.2.1. Адміністративні витрати, витрати на збут                                                     тис. грн.

№ з/п

Елементи  витрат

2021

2020

1.

Оплата праці, нарахування

7085

4668,3

2.

Оренда приміщення

1736

1177

3.

Амортизація

660

647

4.

Податки і збори

1528

2110,1

5.

Витрати на зв’язок

240

173,5

6.

ПММ (для керівництва ПрАТ)

 

-

7.

Витрати на відрядження

231

81,4

8.

 Предпродажна підготовка

5092

2084

9.

Інформаційні послуги (передплата, література)

156

102,8

10.

Транспортні послуги

196

72

11.

Послуги банку

465

204,1

12.

Рекламні та маркетингові послуги послуги

18815

2235

13.

Витрати на ремонт та утримання офісного обладнання

365

183,4

14.

Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту

623

1875,3

15.

Страхування майна

 

2352,9

16.

Витрати на незалежну оцінку

214

139,2

17.

Матеріальні витрати (канцтовари, офісні матеріали )

172

435,9

18.

Господарські витрати

894

749,2

19.

Депозитарні послуги, реєстрація в державних органах

 

-

20.

Нотаріальні послуги

84

88,8

21.

Обслуговування программного забезпечення

75

281

22.

Послуги з верифікації

513

53

23.

Недержавне пенсійне забезпечення

 

-

24.

Юридичні послуги

78

363,8

25.

Агентські послуги

519

1761,3

26.

Послуги з аутсорсингу

 

1704

Усього витрат

39741

23543

Інші операційні витрати

Склад інших операційних витрат:                                                                                               (тис. грн.)                                                                                                                                             

№ з/п

Компоненти інших операційних витрат

2021

2020

1.

Витрати на купівлю продаж іноземної валюти

25

262

2.

Собівартість реалізованих автомобілів

-

-

3.

Резерв кредитних ризиків

415,4

515,8

4.

Втрати від операційної курсової різниці

60,7

13455,3

5.

Визнані штрафи, пені, неустойки

198,1

88,2

6.

Податки при придбанні автомобіля

 

161,6

7.

Страхові виплати

2525,0

137,9

8.

Витрати майбутніх періодів

4,8

487,7

9.

Перерахунок ПДВ

 

587,9

10.

Лікарняні і ЄСВ по ним

 

10,8

11

Безповоротня фінансова допомога та блашлдійність

3210

0

Усього – операційних витрат

6439

15707

 

Розкриття інформації про фінансові витрати

Фінансові витрати

Склад фінансових витрат:                                                                                                                      (тис. грн.)                                                                                                                                                                                                  

№ з/п

Компоненти інших витрат

2020

2020

1.

Відсотки за кредит

13122

5043

2.

Дисконтування договорів фінансового лізингу

1582

 

Усього

14704

5043

 

Розкриття інформації про фінансові доходи

Склад інших доходів,

 тис. грн.

№ з/п

Компоненти іншого  доходу

2021

2020

 1.

Страхове відшкодування згідно договорів ОСАГО

17

303

 2.

 

 

 

 3.

 

 

 

Усього

17

303

 

Розкриття інформації про фінансові активи, утримувані для торгівлі

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Станом на 31.12.2021 р. на балансі знаходяться наступні активи утримані для подальшого продажу з вартістю - 1 034 568,26 грн

:

Автомобіль AUDI A8 (бувший у використанні), 2005 р., р/н:АА6806ММ, н.к:WAUZZZ4E46N007422

 

 

125 544,83

Автомобіль BMW 120D (бувший у використанні), 2007 р., р/н:КА9571ВХ, н.к:WBAUD91090PZ01669

 

 

141 119,79

Автомобіль BMW 740I (бувший у використанні), 2007 р., р/н:АА9499АО, н.к:WBAHN61030DT57006

 

 

298 958,36

Автомобіль FORD FOCUS (бувший у використанні), 2009 р., н.з.:КА8276ВЕ н.к:WF0PXXGCDP9R78501

 

 

107 290,12

Автомобіль RENAULT MEGANE (бувший у використанні), 2011 р., н.з.:АЕ1950РМ, н.к:VF1KZ1A0545335863

 

 

163 295,45

Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 (бувший у використанні), 2010 р., р/н:ВІ6570НЕ, н.з:TMBCK41ZXBB151950

 

 

196 176,65

 

Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати

 Адміністративні витрати, витрати на збут                                                     тис. грн.

№ з/п

Елементи  витрат

2021

2020

1.

Оплата праці, нарахування

7085

4668,3

2.

Оренда приміщення

1736

1177

3.

Амортизація

660

647

4.

Податки і збори

1528

2110,1

5.

Витрати на зв’язок

240

173,5

6.

ПММ (для керівництва ПрАТ)

 

-

7.

Витрати на відрядження

231

81,4

8.

 Предпродажна підготовка

5092

2084

9.

Інформаційні послуги (передплата, література)

156

102,8

10.

Транспортні послуги

196

72

11.

Послуги банку

465

204,1

12.

Рекламні та маркетингові послуги послуги

18815

2235

13.

Витрати на ремонт та утримання офісного обладнання

365

183,4

14.

Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту

623

1875,3

15.

Страхування майна

 

2352,9

16.

Витрати на незалежну оцінку

214

139,2

17.

Матеріальні витрати (канцтовари, офісні матеріали )

172

435,9

18.

Господарські витрати

894

749,2

19.

Депозитарні послуги, реєстрація в державних органах

 

-

20.

Нотаріальні послуги

84

88,8

21.

Обслуговування программного забезпечення

75

281

22.

Послуги з верифікації

513

53

23.

Недержавне пенсійне забезпечення

 

-

24.

Юридичні послуги

78

363,8

25.

Агентські послуги

519

1761,3

26.

Послуги з аутсорсингу

 

1704

Усього витрат

39741

23543

 

 

Розкриття інформації про безперервність діяльності

Безперервність Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

В Україні, як і у всьому світі продовжується пандемія короновірусної інфекції COVID-19. Більшість урядів по всьому світі вжили дедалі жорсткіших кроків для припинення розповсюдження вірусу, зокрема: вимагали самоізоляції/карантину, соціального дистанціювання та контролю або закриття кордонів та "блокування" міст або навіть цілих країн. На разі 15.12.2021року рішенням Кабінету Міністрів адаптивний карантин продовжено до 31.12.2022 року, в зв’язку з поширенням нового нтампу коронавірусу. Але в зв’язку з проведенням масової вакцинації заходи щодо пандемії COVID-19 поступово скасовуються у багатьох юрисдикціях і ситуація покращується.

Наприкінці року для української економіки та фінансової системи реалізувалася низка ризиків: ескалація конфлікту з Росією, різке зростання цін на енергоносії, поширення нового штампу коронавірусу.

Товариство визначило, що ці події, не тє корегуючими по відношенню до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021р. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2021 та результат діяльності за рік, що закінчився 31.12.2021р., не скориговано на вплив подій, пов’язани з COVID-19 та ескалацією конфлікту з Росією.

Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результат діяльності Товариства в майбутніх періодах.

В зв’язку з поширенням протягом 2021 року пандемії COVID-19 та воєнним станом в країні, пов’язаним із військовим вторгненням російської федерації на територію України 24.02.2022 р. подальший хід цих подій неможливо передбачити, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

Ці події та умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.                         

Проте Товариство підкреслює, що  "володіє достатніми ресурсами для продовження своєї діяльності в найближчому майбутньому. Підтвердженням ефективної роботи управлінського персоналу є фактично заключні договори після дати балансу, дія яких спрямована на отримання прибутків."

Таким чином, фінансова звітність готується на підставі припущення про безперервність.

 

Розкриття інформації про звітність в умовах гіперінфляції

Проаналізувавши критерії, які визначають показник гіперінфляції, управлінський персонал Товариства зробив висновок, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО № 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією.

Зважаючи на те, що згідно з МСБО № 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження, управлінський персонал Товариства прийняв рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2021рік.

 

 

Розкриття інформації про процентні витрати

Витрати та позики

В  2021 році Товариство має в своїй діяльності 4 позики:


- ТОВ "АВЕНТУС Україна" - пов’язана особа - в розмірі 82 900 тис.грн.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 7 710 973,52грн, з них сплачено 6 546 473,42, відсоткова ставка – 12,2%
- Айворі ЗНВКІФ АТ  - пов’язана особа - в розмірі 14 226,2 тис.грн.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 2 232 043,37грн, з них сплачено 1 869 566,34. Відсоткова ставка 30%
- ТОВ "ЛАКІ КРЕДИТ" в розмірі 4 500 тис.грн.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 1 849,32 грн, з них сплачено 0. Відсоткова ставка – 15%
- ALDEGA UAB - - пов’язана особа - в розмірі 1 200 тис.евро.  Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 3 186 312,17 грн, з них сплачено 3 226 581,83 грн. Відсоткова ставка – 9,3%

Частина заборгованостей є короткостроковими, частина віднесена на довгострокові зобов’язання.

 

Розкриття інформації про статутний капітал

Склад власного капіталу                                                                             тис. грн.

№ з/п

Компоненти власного капіталу  

31.12.2021

31.12.2020

1.

Зареєстрований капітал

1600

1600

2.

Капітал у дооцінках

 

 

3.

Додатковий капітал (емісійний дохід)

30

30

4.

Резервний капітал

 

 

5.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6822

816

Усього

8452

2446

 

 

 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2021р року на прийняте рішення у зв’язку з незначним чистим прибутком Товариства за підсумками 2021 р.  не здійснювати відрахувань до резервного фонду Товариства. Також не здійснювати  відрахувань до резервного фонду Товариства за рахунок додаткових внесків учасників Товариства.

Зареєстрований (статутний)  капітал Товариства

 

Статутний капітал (СК) ТОВ "Авентус Лізинг" у 2018році року визначено

учасниками (засновниками) у сумі   1 600 000,00  грн.

Форма оплати часток – власні грошові кошти

В 2020 році змінився склад учасників Товариства в статутному капіталі.

 

Склад учасників ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ" на 31.12.2021р.

з/п

 

Учасники Товариства

Частка у статутному капіталі                              Товариства

Вартість оплаченого              капіталу                    станом на 31.12.2020.

грн.

%

А.Юридичні особи (            2       )

1

ЗАТ "ДН ІНВЕСТ"

1 440 000,00

90

1 440 000,00

2

Айворі ЗНВКІФ АТ

160 000,00

10

160 000,00

Всього у юридичних осіб

1 600 000,00

100

1 600 000,00

Б. Фізичні особи (  0 )

Всього у фізичних осіб

-

-

-

у тому числі у фізичних осіб (     особи), частка яких у Статутному капіталі перевищує 10%

-

-

-

 

Розкриття інформації про ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання.  Зокрема, це ризик пов'язаний з неможливістю виконати свої фінансові зобов’язання по виплатам кредиторам через брак грошових коштів або іншого фінансового активу.


- Дії управлінського персоналу Товариства з метою підтримання рівня ліквідності активів

Стан та динаміка ліквідності – спроможності своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання -  ретельно контролюється керівництвом Товариства, для чого управлінський персонал використовує процес детального (подекадного) бюджетування та прогнозу надходження і видатків грошових коштів  для того, щоб отримати гарантії наявності адекватних ліквідних коштів як забезпечення виконання своїх платіжних зобов'язань.   

 

Розкриття інформації про ринковий ризик

Ринковий ризик ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.

Ринковий ризик охоплює три типи ризику:

валютний ризик,

відсотковий ризик та

інший ціновий ризик.

Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

 

Розкриття інформації про непоточні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність

Станом на 31.12.2021 р. на балансі знаходяться наступні активи утримані для подальшого продажу з вартістю - 1 034 568,26 грн

:

Автомобіль AUDI A8 (бувший у використанні), 2005 р., р/н:АА6806ММ, н.к:WAUZZZ4E46N007422

 

 

125 544,83

Автомобіль BMW 120D (бувший у використанні), 2007 р., р/н:КА9571ВХ, н.к:WBAUD91090PZ01669

 

 

141 119,79

Автомобіль BMW 740I (бувший у використанні), 2007 р., р/н:АА9499АО, н.к:WBAHN61030DT57006

 

 

298 958,36

Автомобіль FORD FOCUS (бувший у використанні), 2009 р., н.з.:КА8276ВЕ н.к:WF0PXXGCDP9R78501

 

 

107 290,12

Автомобіль RENAULT MEGANE (бувший у використанні), 2011 р., н.з.:АЕ1950РМ, н.к:VF1KZ1A0545335863

 

 

163 295,45

Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 (бувший у використанні), 2010 р., р/н:ВІ6570НЕ, н.з:TMBCK41ZXBB151950

 

 

196 176,65

 

Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом

Управління капіталом Товариства   

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:


- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на її послуги, що відповідають рівню ризику;
-  дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.

Згідно з вимогами МСБО 1 "Подання фінансових звітів" суб’єкти господарювання повинні надавати описову і кількісну інформацію про цілі, політику та процедури управління капіталом Метою Товариства щодо управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності і нормального рівня достатності капіталу для здійснення операційної діяльності і максимізації прибутку. Управління структурою капіталу враховує економічні умови господарювання Товариства.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу , за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво здійснює аналіз структури капіталу на постійній основі (щоквартально). При цьому керівництво аналізує структуру  власного капіталу та ризики, притаманні його окремим складовим. На основі отриманих висновків управлінський персонал Товариства здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування (запозичень).

В процесі управління капіталом керівництво Товариства керується положеннями Концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, зокрема, розділом "Концепції капіталу і збереження капіталу".

Згідно з фінансовою концепцією капіталу, (під якою розуміється -  інвестовані кошти або інвестована купівельна спроможність), капітал є синонімом чистих активів або власного капіталу суб'єкта господарювання.                                                                                                      

Облікова модель Товариства передбачає використання фінансової концепції капіталу.     Вибір Товариством фінансової концепції капіталу базується на оцінці потреб користувачів фінансових звітів: фінансова концепція капіталу має прийматися, якщо користувачі фінансових звітів передусім зацікавлені в збереженні номінального інвестованого капіталу або купівельної спроможності інвестованого капіталу.                                                                                                                        

З метою управління капіталом і недопущення як його "проїдання", так і зниження достатнього рівня чистих активів Товариства, здійснюється моніторинг показників, які характеризують ефективність його використання. Товариство здійснює контроль капіталу із використанням системи взаємозв’язаних показників, головним з яких є коефіцієнт рентабельності капіталу (віддачі капіталу).

В процесі моніторингу ефективності використання капіталу використовуються показники, які:

а)  характеризують фінансову стійкість Товариства, рівень його залежності від зовнішніх джерел фінансування (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансового левериджу (рівень боргу);

б) впливають на показник рентабельності (віддачі) власного капіталу як головного критерію ефективності використання власного капіталу

В процесі прийняття рішень щодо поліпшення рівня показника віддачі капіталу застосовується  пофакторний аналіз – аналіз впливу основних чинників на вказаний показник.       

Управлінський персонал Товариства вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного у звіті про фінансовий стан. (р.1495, Ф. № 1):

 

Розкриття інформації про інші операційні витрати

Склад інших операційних витрат:                                                                                               (тис. грн.)                                                                                                                                             

№ з/п

Компоненти інших операційних витрат

2021

2020

1.

Витрати на купівлю продаж іноземної валюти

25

262

2.

Собівартість реалізованих автомобілів

-

-

3.

Резерв кредитних ризиків

415,4

515,8

4.

Втрати від операційної курсової різниці

60,7

13455,3

5.

Визнані штрафи, пені, неустойки

198,1

88,2

6.

Податки при придбанні автомобіля

 

161,6

7.

Страхові виплати

2525,0

137,9

8.

Витрати майбутніх періодів

4,8

487,7

9.

Перерахунок ПДВ

 

587,9

10.

Лікарняні і ЄСВ по ним

 

10,8

11

Безповоротня фінансова допомога та блашлдійність

3210

0

Усього – операційних витрат

6439

15707

 

Розкриття інформації про інші операційні доходи

Склад інших операційних доходів    

 тис. грн.

№ з/п

Компоненти інших операційних  доходів

     31.12.2021

 

 

2020

1.

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

3

10

2.

Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг)

0

-

3.

Дохід від операційної курсової різниці

4237

2043

4.

Отримані штрафи, пені, неустойки

1906

1576

5.

Інші доходи від операційної діяльності

2

295

Усього

6149

3924

 

 

Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість

№ з/п

Компоненти поточних зобов’язань і забезпечень

31.12.2021

31.12.2020

1.

Поточна кредиторська заборгованість:


- за довгостроковими  зобов’язаннями

100166

40059

1.1

за товари,роботи, послуги

1080

2518

2.

         -     за розрахунками з бюджетом

207

425

2.1.


- у тому числі з податку на прибуток

207

319

3.

        -      за розрахунками зі страхування

-

-

4.

        -      за розрахунками з оплати праці

1

1

5.

Поточні забезпечення (на оплату відпусток персоналу)

410

345

6.

Інші поточні зобов’язання

2271

1126

6.1

% по гривневому кредиту

1999,2

470,3

6.2

% по валютному кредиту

272

312,3

6.3.

Кредит від Авентус Україна

 

-

6.4

Податковий кредит

3,6

106,1

 

Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість

поточна дебіторська заборгованість                                                                                       тис. грн.

№ з/п

Компоненти  поточної дебіторської заборгованості

31.12.2021р.

31.12.2020р.

1.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – амортизована вартість

84

52

1.1.

первісна вартість – за договором

84

52

1.2.

резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків*

-

0

2.

Дебіторська заборгованість за розрахунками :


- з бюджетом

5

-

2.1.

у тому числі з податку на прибуток

-

-

3.

Дебіторська заборговність за розрахунками з нарахованих доходів

1616

873

3.1

- первісна вартість

1616

873

3.2.

- резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків*

-

-

4.

Інша поточна дебіторська заборгованість – амортизована  вартість

72262

45386

4.1

- Заборгованність по Договорам фінансового лізингу ( менше 1 року)

69890

45386

4.2.

- резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків*

1230

814

Усього – амортизована вартість

72737

45497

* пов'язані кредитні похідні інструменти, які зменшують цей максимальний рівень кредитного ризику, Товариством не створювались.

 

[800600] Примітки - Перелік облікових політик
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

Основні положення облікової політики ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"  у 2021 році

З метою дотримання Товариством єдиних принципів і підходів до відображення у обліку та звітності господарських операцій, надання доречної і правдивої інформації  користувачам фінансової звітності  ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"  обирає як найбільш оптимальні такі засади відображення господарських операцій, що передбачені відповідними МСФЗ/МСБО.

Облікові політики, розроблені за відсутності прямих норм МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики таким чином, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

- є нейтральною, тобто вільною упереджень;

- є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх низхідному порядку:

-вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

-визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження управлінський персонал враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Оцінки, судження та припущення

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від управлінського персоналу формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а також суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Управлінський персонал використовує ряд оцінок та припущень щодо подання активів та зобов’язань та розкриття умовних активів та зобов’язань при підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активі та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Допущення і зроблені на їх основі попередні оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах, викликаних зазначеними змінами. Управлінський персонал здійснює оцінку та відображення активів та зобов’язань таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану, на наступні звітні періоди. Активи і зобов’язання Товариства первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцінюються на дату балансу станом на кінець звітного року  відповідно до вимог МСФЗ. Інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок і ключові судження при використанні облікової політики представлені далі.

Лізингові (орендні) операції регламентуються Законом України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 № 723/97-ВР, Подавтковим кодексом України, IFRS 16 Оренда, а також іншими законодавчими нормативними актами.

Згідно Закону України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. поняття лізингу має наступне тлумачення

Лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Предмет договору фінансового лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (засобів). Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

На дату вступу в силу договору, лізинг класифікується як фінансовий або операційний. В залежності від умов угоди укладається Договір фінансового лізингу або ж договір оренди (операційного лізингу).

Основним напрямом діяльності товариства є фінансовий лізинг транспортних засобів. Лізинг при якому всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт, передаються лізингоодержувачу.

Згідно Закону України "Про фінансовий лізинг" Фінансовий лізинг - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених цим Законом.

Також ПКУ висуває окремі вимоги до фінлізингу. Отже, з метою оподаткування лізинг вважається фінансовим, якщо лізинговий договір містить хоча б одну з таких умов:


- об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 % його первісної вартості, а орендар зобов’язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;
- балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25 % первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;
- сума лізингових платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об’єкта лізингу або перевищує її;
- майно, що передається у фінлізинг, виготовлене (придбане) за замовленням лізингоотримувача та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача, з огляду на його технологічні та якісні характеристики.

Основним видом господарської діяльності товариства є фінансовий лізинг, компанія виступає лізингодавцем (надавач послуг фінансового лізингу).

Датою початку лізингу є дата, з якої лізингоодержувач отримує право використовувати орендований актив – дата підписання акту приймання-передачі об’єкту лізингу. Це дата первісного визнання лізингу (тобто визнання активів, зобов'язань, доходів або витрат, що виникають в результаті лізингу, в залежності від ситуації).

Прострочена Заборгованість за договорами фінансового лізингу.

Компанія притримується принципів клієнтоорієнтовності і по можливості, замість стягнення заборгованності шляхом вилучення об’єктів лізингу, переглядати умови по договорах, пропонуючи змінити умови Договору.

Фінансовий лізинг в якому Товариство виступає лізингоотримувачем – відсутні.

Операції з операційної оренди регламентуються Законом України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 № 723/97-ВР, Подавтковим кодексом України, МСФЗ 16 Оренда, а також іншими законодавчими нормативними актами.

Оренда активів, при якій орендодавець фактично зберігає за собою ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договором операційної оренди рівномірно списуються на доходи протягом строку оренди і враховуються в складі інших операційних доходів.

Операції з оперативної оренди обкладаються ПДВ за ставкою 20 % в загальному порядку на стандартних умовах.

 

Резерви очікуваних кредитних збитків

Для тестування всіх інших фінансових активів на предмет знецінення Товариство застосовує звичайний підхід. При застосуванні звичайного підходу Товариство розподіляє фінансові активи на наступні категорії:

• активів, по яким не було суттєвого зростання кредитного ризику;

• активів, по яким було суттєве зростання кредитного ризику.

 


- Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації

Концептуальна основа фінансової звітності – у новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва Товариства в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою "інші форми і розкриття", визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин – прогнозні дані.

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття "звітуюче підприємство", під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.

Вираз "економічний ресурс" замість терміну "ресурс" підкреслює, що Рада МСФЗ більше не розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до "очікуваних" надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.

       Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають. Нова глава КОФЗ не має впливу на показники фінансової звітності.

МСФЗ № 9 "Фінансові інструменти", МСБО № 39 "Фінансові інструменти": Визнання та оцінка, МСФЗ № 7 "Фінансові інструменти": Розкриття інформації , МСФЗ № 4 "Страхові контракти" та МСФЗ № 16 "Оренда".

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності Товариства, які виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим активом, замінено альтернативною базовою ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються:


- зміни договірних грошових потоків – Товариству не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки;
- облік хеджування – Товариству не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і
- розкриття інформації – Товариство повинно буде розкривати інформацію про нові ризики, що виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування.

Ефективна дата – 1 січня 2021 року. Дострокове застосування – дозволено.

Ці поправки не застосовуються Товариством, ефект впливу на фінансову звітність не очікується, оскільки у Товариства на дату складання Фінансової звітності відсутні об’єкти хеджування у розумінні МСФЗ.

МСБО 16 "Основні засоби"

Поправки забороняють Товариству вираховувати з вартості основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли Товариство готує актив до його цільового використання. Натомість Товариство визнає такі надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.

Ефективна дата – 1 січня 2022 року. Дострокове застосування – дозволено.

Ці поправки не застосовуються Товариством, ефект впливу на фінансову звітність не очікується.

МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи"

Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, безпосередньо пов'язані з договором. Тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані з договором (наприклад, розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при виконанні договору).

Ефективна дата – 1 січня 2022 року. Дострокове застосування – дозволено.

Ці поправки не застосовуються Товариством, ефект впливу на фінансову звітність не очікується, оскільки у Товариство на дату складання Фінансової звітності відсутні такі витрати у розумінні МСФЗ.

МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу"

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів.

Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) № 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) № 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) № 21 "Збори", а не на Концептуальні засади фінансової звітності 20__ року.

Ефективна дата – 1 січня 2022 року. Дострокове застосування – дозволено.

Ці поправки не застосовуються Товариством, ефект впливу на фінансову звітність не очікується, оскільки у Товариства на дату складання Фінансової звітності відсутні об’єкти для застосування у розумінні МСФЗ.

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) № 1

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує IFRS № 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської Товариства, виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу  на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ.

Ефективна дата – 1 січня 2022 року. Дострокове застосування – дозволено.

Ці поправки не застосовуються Товариством, ефект впливу на фінансову звітність не очікується, оскільки у Товариства на дату складання Фінансової звітності відсутні дочірні підприємства у розумінні МСФЗ.

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) № 9

Комісійна винагорода, що включається в "10-відсотковий" тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди: воно включає тільки винагороду, сплачену між позикодавцем і позикоотримувачем, включаючи винагороду, сплачену або отриману від інших сторін.

Ефективна дата – 1 січня 2022 року. Дострокове застосування – дозволено.

Поправки до цього МСФЗ не застосовані достроково. Управлінський персонал проводить дослідження щодо потенційного впливу на Фінансову звітність.

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) № 16

Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" внесено у зв'язку з пандемією, і вони дозволяють не визнавати зміни в договорах внаслідок коронавирусу їх модифікацією. З 1 червня 2020 року орендарі можуть не перевіряти такі зміни на предмет відповідності визначенню модифікації договору оренди. Досить зробити припущення, що це не модифікація, і розкрити цей факт в примітках. Це стосується всіх заходів підтримки для орендарів, які впливають на орендні платежі, і поширюється до червня 2021 року, аби включити пільги по оренді, надані на рік. Рада з МСФЗ вирішила не надавати будь-яких додаткових пільг орендодавцям, оскільки вважає поточну ситуацію для них не такою складною, як для орендарів. Застосування Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" на відображення результатів діяльності не мало впливу.

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди.

Поправки до цього МСФЗ не застосовані достроково. Управлінський персонал проводить дослідження щодо потенційного впливу на Фінансову звітність.

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) № 41

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13.

Ефективна дата – 1 січня 2022 року. Дострокове застосування – дозволено.

Ці поправки не застосовуються Компанією, ефект впливу на фінансову звітність не очікується, оскільки у Товариства на дату складання Фінансової звітності відсутні об’єкти для застосування у розумінні МСФЗ.

МСБО № 1 "Подання фінансової звітності"

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО № 1 для класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.

Сутність поправок:

-уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право Товариства на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;

-класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності того, чи планує Товариство скористатися цим правом: на класифікацію не впливають наміри чи очікування керівництва щодо того, чи Товариство реалізує своє право на відстрочку розрахунків;

-роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію. Якщо право відстрочити врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше;

-роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які Товариство може або може погасити шляхом випуску власних інструментів власного капіталу.

Ефективна дата – 1 січня 2023 року. Дострокове застосування – дозволено.

Поправки до цього МСФЗ не застосовані достроково. Управлінський персонал проводить дослідження щодо потенційного впливу на Фінансову звітність.

 

 

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2021РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЬ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» (надалі – Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка правдиво подає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»). При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: • вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; • прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; • інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності; • підготовку звітності Товариства як суб’єкта господарювання, який здатний продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. Керівництво Товариства також несе відповідальність за: • створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи внутрішнього контролю; • ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства, і котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; • ведення облікової документації у відповідності до законодавства України; • застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; • виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

42441539

Правова форма суб'єкта господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Країна реєстрації

Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

04116, КИЇВ, вулиця Митрофана Довнар-Запольського, 5, оф. 220

Основне місце ведення господарської діяльності

04116, КИЇВ, вулиця Митрофана Довнар-Запольського, 5, оф. 220

Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання

Товариство надає послуги з фінансового лізингу Ліцензії: Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів ФЛ 639

Твердження про відповідність до вимог МСФЗ

Фінансова звітність Товариства складена у відповідності з МСФЗ в редакції Ради МСФЗ. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року є МСФЗ, включаючи МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2021 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва, зробити певні бухгалтерські оцінки та обґрунтовані оцінки і допущення в процесі застосування облікової політики Товариства. Зміни в оцінках і припущень, можуть зробити істотний вплив на фінансову звітність за період, в якому змінюються такі оцінки. Керівництво вважає, що допущення і оцінки при підготовці цієї фінансової звітності є слушними, а фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства. Бухгалтерські оцінки і допущення регулярно аналізуються, вони засновані на минулому досвіді і поточній відповідності інформації і включають всі фактори і очікування керівництва про поточні та майбутні події, які можуть вплинути на балансову вартість активів і зобов'язань, доходів і витрат за звітний період і тип розкриття у фінансовій звітності. Оцінки та припущення, які мають істотний вплив на результати Компанії описані нижче. Припущення про безперервність діяльності в період пандемії COVID-19 В Україні як і в усьому світі продовжується пандемія короновірусної інфекції COVID-19. Більшість урядів по всьому світі вживали дедалі жорсткіших кроків для припинення розповсюдження вірусу, зокрема: вимагали самоізоляції/карантину, соціального дистанціювання та контролю або закриття кордонів та «блокування» міст/регіонів або навіть цілих країн. На разі 15.12.2021 року рішенням Кабінету Міністрів адаптивний карантин в Україні подовжено до 31.03.2022 року, в зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу. Але в зв’язку з проведенням масової вакцинації заходи щодо пандемії COVID-19 поступово скасовуються у багатьох юрисдикціях і ситуація покращується. Наприкінці року для української економіки та фінансової системи реалізувалася низка ризиків: ескалація конфлікту з Росією, різке зростання цін на енергоносії, поширення нового штаму коронавірусу. Товариство визначило, що ці події, не є коригуючими по відношенню до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2021 та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19 та ескалацією конфлікту з Росією. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах. Проте Товариство володіє достатніми ресурсами для продовження своєї діяльності в найближчому майбутньому. Таким чином, фінансова звітність готується на підставі припущення про безперервність діяльності.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн
Строк погашення не більше одного року Усі часові інтервали
Поточні запаси 1,688 1,688
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 72,737 72,737
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 10,246 10,246
[818000] Примітки - Пов'язана сторона
Розкриття інформації про пов'язані сторони

Інформація про пов’язаних осіб з ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» Згідно з нормами міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності до пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:  підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем;  асоційовані Товариства;  спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;  члени провідного управлінського персоналу Товариства;  близькі родичі особи, зазначеної вище;  Товариства, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;  програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. Товариство протягом 2021 року проводила виплати тільки управлінському персоналу Товариства Юридичні особи, на діяльність яких ТОВ « АВЕНТУС ЛІЗИНГ » має можливість здійснювати суттєвий вплив або контроль, відсутні. Юридичні особи, які мають можливість здійснювати суттєвий вплив або контроль на діяльність ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» - учасники ЗАТ «ДН ІНВЕСТ», володіє часткою в Статутному капіталі 90% та Айворі ЗНВКІФ АТ », володіє часткою в Статутному капіталі 10%. - В 2021році з Айворі ЗНВКІФ АТ заключений Договір відсоткової позики № 1/2021-АВР від 23.04.2021р. по ньому підприємство отримало позику у розмірі 14 226,2 тис.грн. Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 2 232 043,37грн, з них сплачено 1 869 566,34 За звітний період операції з пов’язаними юридичні особи, які прямо або опосередковано мають відносини з товариством, були пов’язані з наданням кредитів: -надано кредитів на суму 62 034 тис.грн, дебіторська заборгованість станом на 31.12.2021 становить 134 057 тис.грн Пов’язаними особами для ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» є фізичні особи, дані про яких наведено нижче: Фізичні особи – посадові особи Товариства 1. Миник Олег Богданович Генеральний директор після 11.03.2021р. 3141205494 2. Кусяк Борис Васильович Генеральний директор до 11.03.2021р. 3043917975 Операції з пов’язаними сторонами, крім оплати праці за 2021 рік, не здійснювались. За 2021 рік загальна сума винагороди посадових осіб 441 022,95 грн. З іншими прямими родичами посадових осіб Товариства операції та розрахунки не проводились.

Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу
тис. грн
Сума винагороди провідному управлінському персоналу
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам 441 375
Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього 441 375
[822100] Примітки - Основні засоби
Розкриття інформації про основні засоби

Показники

Машини та обладнання

Інструменти, приладдя та обладнання

Транспортні засоби

Усього

 

1

2

3

 

4

 

Первісна (переоцінена) вартість

на 31 грудня 2020 року (залишкова)

443

193

173

809

 

Надходження

201

 

1354

1555

Знос

326

147

187

660

Переоцінка (уцінка)

 

 

 

 

на 31 грудня 2021 року

318

46

1340

1704

Нарахування за рік

326

147

187

660

Знос

326

147

187

660

на 31 грудня 2021 року

326

147

187

660

Втрати від зменшення корисності

 

 

 

 

Дохід від відновлення корисності

-

-

 

-

 

Залишкова (балансова)  вартість основних засобів

на 31 грудня 2020 року

443

193

 

809

на 31 грудня 2021 року

318

46

1340

1704

 

 

Транспортні засоби Офісне обладнання Комунікаційне та мережеве обладнання Незавершені капітальні вкладення в основні засоби
Кораблі Літак Автомобілі
Основи оцінки, основні засоби

Автомобіль SKODA RAPID (бувший у використанні), 2015 р., р/н:АА4573ІІ, н.к:TMBAC2NH6GB100138, 00-000086 Автомобіль AUDI A4 (бувший у використанні), 2009 р, сірого кол, р/н:АА4528ЕК,н/к: WAUZZZ8K19A212174, 00-000124 Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAТ(бувший у використанні) 2016р.в., VIN-код 1VWAT7A37GC031328, 00-000126 Автомобіль AUDI A4 (бувший у використанні), 2002 р., р/н:АА4905ІІ, н.к:WAUZZZ8E83A010322, 00-000128 Автомобіль MERCEDES-BENZ V 220 CDI (бувший у використ.), 2014., р/н: КА4431ВЕ, н.к:WDF44781313006667, 00-000134

Меблі для офісних приміщень

ноутбуки, ультрабуки, принтери

За 2021рік було придбано, але не введено в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів 315,3 тис.грн

Метод амортизації, основні засоби

прямолінійний

прямолінійний

прямолійнійний

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

5 років - 60 місяців

4 роки - 48 місяців

2 роки-24 місяці

Дати проведення переоцінки, основні засоби

відсутні

відсутні

відсутні

тис. грн
Основні засоби
Транспортні засоби Офісне обладнання Комунікаційне та мережеве обладнання Незавершені капітальні вкладення в основні засоби
Автомобілі
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 173 173 173 173 442 279 442 279 194 554 194 554 64 64 64 64 873 897 873 897
Зміни в основних засобах
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби 1,354 179 1,354 179 1,354 179 1,354 179 479 479 151 262 151 262 316 316 1,821 920 1,821 920
Амортизація, основні засоби (187) (6) (35) (222) (6) (187) (6) (35) (222) (6) (62) (316) (62) (316) (326) (622) (326) (622) (575) (944) (35) (610) (944)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 1,167 173 (35) 1,132 173 1,167 173 (35) 1,132 173 (62) 163 (62) 163 (175) (360) (175) (360) 316 316 1,246 (24) (35) 1,211 (24)
Основні засоби на кінець періоду 1,340 173 (35) 1,305 173 1,340 173 (35) 1,305 173 380 442 380 442 19 194 19 194 380 64 380 64 2,119 873 (35) 2,084 873
[822390-01] Примітки - Фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи

Фінансові активи (поточні )

 дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

тис. грн.

Станом на 31.12.2021р. поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів складає 1615,9 тис. грн.

Фінансові активи (поточні , що оцінюються за амортизованою собівартістю - поточна дебіторська заборгованість                                                                                       тис. грн.

№ з/п

Компоненти  поточної дебіторської заборгованості

31.12.2021р.

31.12.2020р.

1.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – амортизована вартість

84

52

1.1.

первісна вартість – за договором

84

52

1.2.

резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків*

-

0

2.

Дебіторська заборгованість за розрахунками :


- з бюджетом

5

-

2.1.

у тому числі з податку на прибуток

-

-

3.

Дебіторська заборговність за розрахунками з нарахованих доходів

1616

873

3.1

- первісна вартість

1616

873

3.2.

- резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків*

-

-

4.

Інша поточна дебіторська заборгованість – амортизована  вартість

72262

45386

4.1

- Заборгованність по Договорам фінансового лізингу ( менше 1 року)

69890

45386

4.2.

- резерв збитків від очікуваних кредитних ризиків*

1230

814

Усього – амортизована вартість

72737

45497

* пов'язані кредитні похідні інструменти, які зменшують цей максимальний рівень кредитного ризику, Товариством не створювались.

Похідні фінансові інструменти, які призначались би для хеджування грошових потоків та справедливої вартості, Товариством за 2021 рік не використовувались.

Перекласифікація фінансових активів. У звітному періоді Товариство не здійснювала жодних перекласифікацій фінансових активів з однієї категорії до іншої .

Рахунок для відображення втрат від кредитних збитків.                              Товариством використовується контрактивний рахунок - для відображення  резерву під кредитні збитки, який зменшує балансову вартість фінансового інструменту.                        Відомості про рух коштів на цьому рахунку наведено нижче:

Показник

Сума, тис.грн.

1.

Залишок резерву очікуваних кредитних збитків на початок 2020 року

814,3

2.

Нарахований резерв за 2021рік

415,4

3.

Зменшено резерв за 2021 рік

0,0

4.

Залишок резерву на 31.12.2021р.

1229,7

 

[822390-03] Примітки - Фінансові зобов’язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

В  2021 році Товариство має в своїй діяльності 4 позики, частина зобов’язань по 2 позикам віднесено до складу довгострокових зобов’язань:


- ТОВ "АВЕНТУС Україна" в розмірі 9 000 тис.грн.
- ALDEGA UAB в розмірі 955 тис.евро.  

Поточні зобов’язання і забезпечення,                                                        тис. грн.

№ з/п

Компоненти поточних зобов’язань і забезпечень

31.12.2021

31.12.2020

1.

Поточна кредиторська заборгованість:


- за довгостроковими  зобов’язаннями

100166

40059

1.1

за товари,роботи, послуги

1080

2518

2.

         -     за розрахунками з бюджетом

207

425

2.1.


- у тому числі з податку на прибуток

207

319

3.

        -      за розрахунками зі страхування

-

-

4.

        -      за розрахунками з оплати праці

1

1

5.

Поточні забезпечення (на оплату відпусток персоналу)

410

345

6.

Інші поточні зобов’язання

2271

1126

6.1

% по гривневому кредиту

1999,2

470,3

6.2

% по валютному кредиту

272

312,3

6.3.

Кредит від Авентус Україна

 

-

6.4

Податковий кредит

3,6

106,1

4.3.3.На 31.12.2021 р. Товариство має невиконані зобов'язаня щодо заборгованостей, по відсоткам, а також щодо строків погашення цих зобов’язань (запозичень) до сплати.  
     % по гривневому кредиту – 1 999 159,79

 % по валютному кредиту -271 982,90

[822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариству і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники діяльності Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Фінансова діяльність, як правило, пов’язана із значними ризиками. Крім того, в своїй діяльності Товариство наражається також на ризики, які пов’язані із загальним станом економіки країни. Україна, як країна для ведення бізнесу і - особливо бізнесу, пов’язаного з фінансовою діяльністю, протягом останніх 10 років залишається країною з високими ризиками, про що свідчать низькі, на рівні спекулятивних кредитні рейтинги країни.

Управлінський персонал Товариства визнає, що її діяльність  пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.

Метою управлiння ризиками є недопущення втрати Товариством ринкової вартостi активів та сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства.

У звітному періоді ситуація певною мірою поліпшилась. Країна перейшла до політики гнучкого валютного курсу, провела частково реформи в енергетичному секторі, поборола банківську кризу, посилила боротьбу з корупцією. Проте, що стосується боргової ситуації держави Україна, то вона залишається дуже складною, і як внаслідок цього, Україна залишається країною, яка значною мірою залежить від Міжнародного валютного фонду

Ризик системи оподаткування

В Україні податкове законодавство часто змінюється і нерідко ці зміни негативним чином впливають на суб’єкти господарювання, які здійснюють фінансову діяльність. На даний час у податковому законодавстві чітко проглядається одна з функцій податків – фіскальна, і практично не помітна головна функція – стимулююча.

З метою мінімізації цих ризиків керівництво Товариства заздалегідь аналізує заплановані зміни до національного законодавства, інших нормативних актів з метою виявлення подібних і нових ризиків, підтримує постійний зв'язок з Регулятором – Національною комісією з регулювання ринку фінансових послуг в Україні,- з профільними асоціаціями, іншими учасниками ринку фінансових послуг, експертними групами, переконуючи їх вже на етапі розробки нормативної бази в доцільності внесення окремих змін до неї та наявності потенційних ризиків від вказаних змін.    

Дiяльнiсть Товариства у сферi управлiння ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цiлей Товариства, збiльшення прибутковостi. Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства являє собою постiйний процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, пов'язаний з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i мiнiмiзацiєю негативних наслiдкiв До ризикiв, якi можуть виникати при здiйсненнi дiяльностi Товариства належать такi їх види: кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

                                                                                           

Фінансові ризики є типовими для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері фінансових послуг, зокрема -  на фондовому ринку.

 Фінансові ризики включають: кредитний ризик, ризик неліквідності, інші ринкові ризики.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість

Основними активами Товариства, які можуть створювати загрозу виникнення кредитного ризику є  фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю: дебіторська заборгованість з основної діяльності,  а також грошові кошти (розміщені у банківських установах).

Для Товариства може існувати ризик того, що контрагент (клієнт) не поверне кредитні кошти або порушить терміни виконання своїх зобов'язань перед Товариством. В зв’язку з цим, а також враховуючи вимоги МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", Товариство створює,  і на кожну звітну дату (квартальну) переглядає суму зменшення корисності активу. для відображення реальної суми очікуваних кредитних збитків за кожним активом (або групою однорідних активів).

Крім того, на стадії укладення з клієнтами кредитних договорів06, управлінський персона Товариства включає в текст договорів умови, які значною мірою дозволяють зменшити ризик неплатежів і порушення їх термінів, що є дієвим інструментом управління кредитним ризиком, значно зменшуючи потенційні втрати Товариства від настання неплатежів. Вказаний чинник враховується під час визначення резерву очікуваних кредитних збитків як такий, що зменшує рівень кредитного ризику.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація ( загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР, дані з ЄДР та інші) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;

• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

Товариство аналізує платоспроможність контрагентів та здійснює заходи щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.

 

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання.  Зокрема, це ризик пов'язаний з неможливістю виконати свої фінансові зобов’язання по виплатам кредиторам через брак грошових коштів або іншого фінансового активу.

• Дії управлінського персоналу Товариства з метою підтримання рівня ліквідності активів

Стан та динаміка ліквідності – спроможності своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання -  ретельно контролюється керівництвом Товариства, для чого управлінський персонал використовує процес детального (подекадного) бюджетування та прогнозу надходження і видатків грошових коштів  для того, щоб отримати гарантії наявності адекватних ліквідних коштів як забезпечення виконання своїх платіжних зобов'язань.   

 

Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.

Ринковий ризик охоплює три типи ризику:

валютний ризик,

відсотковий ризик та

інший ціновий ризик.

Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

 

Валютний ризик

Валютний ризик полягає у тому, що на фінансові результати Товариства може спричинити негативний вплив зміни курсів обміну валют. Незважаючи на те, що діяльність Товариства здійснюється у національній валюті України, коливання валютного курсу, які мали місце у останні роки, і зокрема, у звітному періоді, впливали на його діяльність.

Оскiльки Товариство/працює тільки з нацiональною валютою, вплив змiни валютних курсiв вiдсутнiй.

 

Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

Зміна ринкових ставко відсотків суттєво впливає на оцінку фінансових інструментів, оскільки поширеною процедурою під час оцінки вказаних інструментів є дисконтування. Ставка дисконтування, як правило, визначається на рівні ефективної (тобто – ринкової) ставки відсотка. Між рівнем ставки дисконтування і теперішньою вартістю, визначеною із використанням вказаної ставки, існує зворотній зв'язок. Отже, зміни ринкових ставок відсотків безпосередньо випливають як на оцінку фінансових активів, так і на фінансовий результат діяльності Товариства.

Вказаний чинник для Товариства є зовнішнім, який не залежить від Товариства, і контролю над яким воно не здійснює, але  при плануванні діяльності Товариства вказаний чинник обов’язково враховується як об’єктивна реальність (стабілізація економіки, як правило, призводить до зниження рівня відсоткових ставок – вартості кредитів і депозитів).       

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

      Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувала історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.

                                                                    

Інший ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

 

Дії управлінського персоналу Товариства з метою мінімізації цінових ризиків

Для Товариства вказаний чинник є суттєвим, оскільки доходи Товариства залежать від справедливої (ринкової) вартості і складу активів під управлінням Товариства, оцінка яких змінюється відповідно до ринкової  кон'юнктури,  що знаходиться  поза контролем Товариства.

[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття інформації про нематеріальні активи

ПЗ станом на 31 грудня 2021року обліковується за справедливою вартістю, яка дорівнює її історичної собівартості. Змін у справедливій вартості цього активу протягом 2021 року не відбувалося.

       Показники

 

Інші нематеріальні активи             (придбане програмне забезпечення)

 

 

Усього

1

 

2

3

 

Первісна вартість

на 31 грудня 2020 року

 

-

185

Надходження

 

1:С Підприємство 8, Business automation software for accounting. CORP, Доопрацювання конфігурації BAS, Анімаційний ролик, Інтернет-сайт, BAS Ліцензія на сервер 64, Business automation software. Cleint License for 20 users PROF

 

64

Вибуття

 

-

0

на 31 грудня 2021 року

 

-

249

 

          Накопичена амортизація

на 31 грудня 2020 року

 

-

24

Накопичена амортизація

 

Амортизація

33

на 31 грудня 2021 року

 

 

57

        Втрати від зменшення корисності

 

-

-

Дохід від відновлення корисності

 

-

-

 

        Залишкова вартість

на 31 грудня 2020 року

 

-

 

0

11

на 31 грудня 2021 року

 

 

192

 

 

 

 

 

4.1.2. Основні засоби                                                                                    тис. грн.      

 

4.1.2. Основні засоби                                                                                                    (тис. грн.)

 

 

Комп'ютерне програмне забезпечення
Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи
Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, до якої(их) включено амортизацію нематеріальних активів

1:С Підприємство 8, Business automation software for accounting. CORP, Доопрацювання конфігурації BAS, Анімаційний ролик, Інтернет-сайт, BAS Ліцензія на сервер 64, Business automation software. Cleint License for 20 users PROF

Метод амортизації, нематеріальні активи за винятком гудвілу

прямолінійний

тис. грн
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Комп'ютерне програмне забезпечення
Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 161 11 161 11 161 11 161 11
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 64 174 64 174 64 174 64 174
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу (33) (24) (33) (24) (33) (24) (33) (24)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу 31 150 31 150 31 150 31 150
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 192 161 192 161 192 161 192 161
[825900] Примітки - Непоточний актив, утримуваний для продажу, та припинена діяльність
Таблиця - Грошові потоки від діяльності, що триває, та припиненої діяльності
тис. грн
Статті Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Грошові потоки від діяльності, що триває, та припиненої діяльності
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності), діяльність, що триває (63,679) (78,093)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) (63,679) (78,093)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності), діяльність, що триває 65,589 76,867
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 65,589 76,867
Розкриття інформації про активи та зобов'язання груп вибуття

Станом на 31.12.2021 р. на балансі знаходяться наступні активи утримані для подальшого продажу з вартістю - 1 034 568,26 грн : Автомобіль AUDI A8 (бувший у використанні), 2005 р., р/н:АА6806ММ, н.к:WAUZZZ4E46N007422 125 544,83 Автомобіль BMW 120D (бувший у використанні), 2007 р., р/н:КА9571ВХ, н.к:WBAUD91090PZ01669 141 119,79 Автомобіль BMW 740I (бувший у використанні), 2007 р., р/н:АА9499АО, н.к:WBAHN61030DT57006 298 958,36 Автомобіль FORD FOCUS (бувший у використанні), 2009 р., н.з.:КА8276ВЕ н.к:WF0PXXGCDP9R78501 107 290,12 Автомобіль RENAULT MEGANE (бувший у використанні), 2011 р., н.з.:АЕ1950РМ, н.к:VF1KZ1A0545335863 163 295,45 Автомобіль SKODA OCTAVIA A5 (бувший у використанні), 2010 р., р/н:ВІ6570НЕ, н.з:TMBCK41ZXBB151950 196 176,65

Таблиця - Активи та зобов'язання груп вибуття
тис. грн
Статті Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Активи груп вибуття, утримувані для продажу
Основні засоби 1,035 1,495
Усього активів груп вибуття, утримувані для продажу 1,035 1,495
Зобов'язання, що належать до активів групи вибуття
Усього чисті активи груп вибуття, утримувані для продажу 1,035 1,495
[826380] Примітки - Запаси
Розкриття інформації про запаси

Запаси — це оборотні активи, які призначені для споживання протягом операційного циклу. В Товаристві у більшості випадків запаси включать в себе запасні частини, паливні матеріали, канцтовари, прилади спостереження та інше. Більш уточнено запаси розписані нижче: Станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2022 року запаси представлені наступним чином: шою з величин – собівартістю придбання № з/п Компоненти запасів 31.12.2021 31.12.2020 1. Пристрої захисту інтересів компанії 1567,20 0,00 2. Інші малоцінні та швидкозношувані предмети 93,3 30,4 3. Запасні частини 27,9 277,3 Усього – запаси* *відображені за маншою з величин – собівартістю придбання 1688 308

Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Визнаються активами, якщо Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена. Придбані запаси визнаються за первісною вартістю (за собівартістю), яка складається з таких фактичних витрат: суми, які сплачуються за договором постачальнику (продавцю); суми ввізного мита (за наявності); суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів (які не відшкодовуються Товариству) (за наявності); витрати на транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів) (за наявності), інші витрати(за наявності), які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. У більшості випадків запаси включать в себе запасні частини, паливні матеріали, канцтовари, прилади спостереження та інше. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: за собівартістю або чистою вартістю реалізації. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО(собівартість перших за часом надходження). Одиницею обліку запасів матеріальних цінностей є кожний окремий об’єкт запасів. Оцінка запасів проводиться на кожну на дату балансу. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, визнається витратами з організацією подальшого кількісного обліку за відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання. Термін фактичного використання запасів обчислюється з моменту передачі їх в експлуатацію. Чистою вартістю реалізації є оцінена вартість продажу у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення та реалізацію.

тис. грн
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Запаси, за чистою вартістю реалізації 1,688 308
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду 178 1,351
[827570] Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за їх відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Відповідно до МСБО № 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» Товариство повинна вести до облік забезпечень, умовних зобов'язань і умовних активів, за винятком тих: а) які є результатом контрактів, що підлягають виконанню, крім випадків, коли контракт є обтяжливим; б) на які поширюється сфера застосування іншого Стандарту.

тис. грн
Інше забезпечення
Різні інші забезпечення
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про інші забезпечення
Узгодження змін в інших забезпеченнях
Інше забезпечення на початок періоду 345 187 345 187
Зміни в інших забезпеченнях
Додаткові забезпечення, інші забезпечення
Збільшення існуючих резервів, інші забезпечення 576 371 576 371
Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення 576 371 576 371
Забезпечення використані, інші забезпечння (511) (213) (511) (213)
Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень 65 158 65 158
Інше забезпечення на кінець періоду 410 345 410 345
[835110] Примітки - Податки на прибуток
Розкриття інформації про податок на прибуток

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до чинного Податкового кодексу України і сплачує податок на прибуток за ставкою 18%. Видатки по податкові на прибуток протягом 2021 року складались з: № з/п Елементи витрат з податку на прибуток 2021 2020 1. Фінансовий результат до оподаткування - за даними бухгалтерського обліку: прибуток (збиток) 7462 1217 2. Поточний податок на прибуток 1456 319 3. Відстрочене податкове зобов’язання на початок року - - 4. Відстрочене податкове зобов’язання на кінець року - - 5. Збільшення (зменшення) відстроченого податкового зобов’язання - - 6. Дохід з податку на прибуток - - 7. Усього – (витрати) дохід з податку на прибуток 6006 898

тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку)
Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) та коригування щодо поточного податку попередніх періодів
Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) 1,456 319
Загальна сума поточних витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) та коригувань поточного податку за попередні періоди 1,456 319
Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) 1,456 319
тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування 1,456 319
Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) 1,456 319
Узгодження середньої ефективної ставки оподаткування та застосованої ставки оподаткування
Загальна середня ефективна ставка оподаткування 0.00% 0.00%
[836200] Примітки - Витрати на позики
Розкриття інформації про витрати на позики

В 2021 році Товариство має в своїй діяльності 4 позики: - ТОВ «АВЕНТУС Україна» - пов’язана особа - в розмірі 82 900 тис.грн. Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 7 710 973,52грн, з них сплачено 6 546 473,42, відсоткова ставка – 12,2% - Айворі ЗНВКІФ АТ - пов’язана особа - в розмірі 14 226,2 тис.грн. Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 2 232 043,37грн, з них сплачено 1 869 566,34. Відсоткова ставка 30% - ТОВ «ЛАКІ КРЕДИТ» в розмірі 4 500 тис.грн. Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 1 849,32 грн, з них сплачено 0. Відсоткова ставка – 15% - ALDEGA UAB - - пов’язана особа - в розмірі 1 200 тис.евро. Проценти за користування у 2021 році нараховані у розмірі 3 186 312,17 грн, з них сплачено 3 226 581,83 грн. Відсоткова ставка – 9,3% Частина заборгованостей є короткостроковими, частина віднесена на довгострокові зобов’язання

тис. грн
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Видатки за процентами
Процентні витрати 13,131 8,213
Загальна сума витрат, понесених за відсотками 13,131 8,213
[871100] Примітки - Операційні сегменти
тис. грн
Поточний звітний період Загальна сума суб'єкта господарювання щодо консолідованих сегментів
Операційні сегменти
Сегменти Сегменти
Звітний сегмент 1 Звітний сегмент 1
Розкриття інформації про операційні сегменти
Процентні доходи 60,175 60,175 60,175 60,175
Процентні витрати 13,131 13,131 13,131 13,131
Амортизаційні витрати 693 693 693 693
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) 1,456 1,456 1,456 1,456
Активи 151,868 151,868 151,868 151,868
Зобов'язання 143,416 143,416 143,416 143,416
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) (63,679) (63,679) (63,679) (63,679)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 65,589 65,589 65,589 65,589
тис. грн
Порівняльний звітний період Загальна сума суб'єкта господарювання щодо консолідованих сегментів
Операційні сегменти
Сегменти Сегменти
Звітний сегмент 1 Звітний сегмент 1
Розкриття інформації про операційні сегменти
Процентні доходи 38,830 38,830 38,830 38,830
Процентні витрати 8,213 8,213 8,213 8,213
Амортизаційні витрати 647 647 647 647
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) 319 319 319 319
Активи 92,596 92,596 92,596 92,596
Зобов'язання 90,150 90,150 90,150 90,150
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) (78,093) (78,093) (78,093) (78,093)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 76,867 76,867 76,867 76,867
тис. грн
Продукти та послуги
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про продукти та послуги
Дохід від звичайної діяльності 241,484 140,402
тис. грн
Географічні регіони
Країна походження суб'єкта господарювання
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про географічні регіони
Дохід від звичайної діяльності 241,484 140,402 241,484 140,402
тис. грн
Клієнти
Орган державного управління
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про основних клієнтів
Дохід від звичайної діяльності 241,484 140,402
iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 42441539 2021-01-01 2021-12-31 42441539 2021-12-31 42441539 2020-12-31 42441539 2020-01-01 2020-12-31 42441539 2020-12-31 42441539 2019-12-31 42441539 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:CommunicationAndNetworkEquipmentMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 42441539 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 42441539 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 42441539 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 42441539 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:MiscellaneousOtherProvisionsMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2021-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember 42441539 2021-12-31 ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2020-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:OperatingSegmentsMember 42441539 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:ReportableSegment1Member 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:CountryOfDomicileMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:CountryOfDomicileMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:MotorVehiclesMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember 42441539 2019-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember 42441539 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 42441539 2021-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember 42441539 2020-12-31 ifrs-full:OfficeEquipmentMember