Політика конфіденційності

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»
/кваліфікований електронний підпис/
Олег Миник
запроваджено в дію з 12.04.2023 року
шляхом розміщення на сайті
https://automoney.ua
у розділі «Документи на вимогу закону»
https://automoney.ua/dokumenti-na-vimogu-zakonu/

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»

1. Загальні положення

Дана Політика конфіденційності (надалі – «Політика») – є публічним оголошенням від ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» на адресу невизначеного кола суб’єктів персональних даних, які тим чи іншим чином вступають у відносини з Товариством, про основні принципи, правила та застереження при обробці їх персональних даних Товариством.

Оголошенням цієї Політики Товариство переслідує мету, на виконання вимог Конституції України, законодавства в галузі інформації в цілому та зокрема Законів України (із змінами та доповненнями) «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» та Типового порядку обробки персональних даних (Наказ від 08.01.2014 № 1/02-14 уповноваженого ВРУ з прав людини), врегулювати відносини з суб’єктами персональних даних.

2. Визначення термінів.
У цій Політиці нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Бази персональних даних, в яких ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» здійснюється обробка персональних даних, мають назви «Клієнти» та «Працівники»;
володілець персональних даних – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНТУС ЛІЗИНГ”, код юридичної особи 42441539 місцезнаходження: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОФАНА ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, будинок 5, офіс 220 (далі – Товариство, Володілець);

згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

клієнти – фізичні особи, які не здійснюють підприємницьку або незалежну професійну діяльність і користуються послугами Товариства та персональні дані яких обробляються Товариством в базі персональних даних «Клієнти»;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

працівники – фізичні особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах та персональні дані яких обробляються Товариством в базі персональних даних «Працівники»;

розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

сайт – www.automoney.ua

суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються (далі – Позичальник, суб’єкт персональних даних);

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Уповноважений – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

3. Підстави та мета обробки персональних даних

Товариство здійснює обробку персональних даних категорії «Клієнти» суб’єкта персональних даних на наступних підставах:
– згоди суб’єкта персональних даних;
– для вивчення можливості для укладення та виконання укладеного правочину;
– з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Мета обробки персональних даних категорії «Клієнти»:
– здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
– наслідків неналежного виконання правочину та порушення зобов’язань ;
– здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу Суб’єкта персональних даних;
– надання Суб’єкту персональних даних за його згодою інформації про послуги Товариства, маркетингові пропозиції, та інші повідомлення, надіслані за допомогою SMS-повідомлень з вищезазначеною метою, що не порушує норм чинного законодавства України.

Мета обробки персональних даних категорії «Працівники»:
Персональні дані працівників Товариства обробляються в базі персональних даних «Працівники» на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданих Товариству відповідно до закону, виключно для здійснення своїх службових повноважень та з метою реалізації трудових відносин:
– оформлення ділових відносин між Працівником та Товариством;
– ведення кадрового діловодства;
– ведення бази персональних даних Працівників;
– нарахування і сплати заробітної плати, податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
– підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітності з питань персоналу;
– військового обліку;
– попередження виникнення ситуацій конфлікту інтересів;
– підготовки внутрішніх документів Товариства з метою реалізації визначених законодавством України, статутом Товариства та іншими розпорядчими документами Товариства прав та обов’язків працівника і Товариства в якості роботодавця в сфері трудових відносин та соціального захисту;
– на виконання вимог та нормативно-правових актів Національного Банку України.

4. Основні принципи обробки персональних даних.
Обробка персональних даних Товариством здійснюється на основі принципів:
– законності цілей і способів обробки персональних даних;
– сумлінності Товариства, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;
– досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних; – відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; – відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;
– достовірність персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;
– забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних;
– зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки;
– оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України;
– ми також враховуємо періоди, для яких нам потрібно зберегти персональні дані для виконання юридичних зобов’язань перед суб’єктом персональних даних або контролюючими органами.

Товариство не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України.

5. Склад персональних даних, які обробляються Товариством

Відомості про суб’єкта персональних даних, відображені в правочинах, кредитних договорах та особистих справ та інформаційних (автоматизованих) системах Товариства, є персональними даними, які обробляються в базах персональних даних «Клієнти» та «Працівники».

У базі персональних даних «Клієнти» обробляються наступні персональні дані:
1) особисті та контактні дані: – прізвище, ім’я та по батькові особи; – інформація, яка зазначена в паспорті (серія, номер паспорту, дата видачі та ким його було видано) (або іншому документі, що посвідчує особу); – дата, місяць і рік народження; – реєстраційний номер облікової картки платника податків; – відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання; – номери контактних телефонів; – адреса електронної пошти; – відомості про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

2) фінансова інформація: – стан кредитної заборгованості перед Товариством та іншими банківськими та фінансовими установами; – інші відомості.

3) інформація, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: – прізвище, ім’я та по батькові особи; – інформація, яка зазначена в паспорті (серія, номер паспорту, дата видачі та ким його було видано) (або іншому документі, що посвідчує особу); – дата, місяць і рік народження; – реєстраційний номер облікової картки платника податків; – відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання; – номери контактних телефонів; – адреса електронної пошти; – запис зображень (фото, відео; звукозапис); – стать; – наявність чи відсутність статусу політично значимої особи, чи є суб’єкт персональних даних членом сім’ї політично значимої особи чи особою, пов’язаною з політично значущою особою; – суми нарахованих та/або отриманих доходів; – тощо;

4) інформація щодо працевлаштування: – найменування роботодавця або навчального закладу (за наявності); – інформація про професію, посаду та рід діяльності;

5) інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах: – інформація, пов’язана з проведенням розіграшів, рекламних акцій, в тому числі оголошення переможців і вручення подарунків;

6) інформація, отримана в ході комунікації з Товариством: – отримані листи, електронне листування, телефонні розмови. У базі персональних даних «Працівники» обробляються наступні персональні дані: – прізвище, ім’я, по-батькові; – паспортні дані; – реєстраційний номер облікової картки платника податків; – особисті відомості (вік, стать, тощо); – автобіографія, резюме; – відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання; – сімейний стан, склад сім’ї, родичі, тощо; – дані про освіту; – професія, спеціальність, кваліфікація; – дані, що підтверджують право працівника на соціальні пільги, встановлені законодавством України; – електронні ідентифікаційні дані (телефони, адреси електронної пошти); – відомості про військовий облік; – запис зображень (фото, відео; звукозапис); – інформація, яка стане відомою Товариству у зв’язку з укладанням та/або протягом строку дії трудового договору (контракту) з працівником.

В будь-якому випадку, конкретний склад та зміст зібраних Товариством персональних даних суб’єкта міститься у первинних джерелах відомостей про суб’єкта, зокрема, у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які суб’єкт надав Товариству про себе. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник. Персональні дані зберігаються та обробляються за місцезнаходженням Товариства та/або за місцезнаходженням розпорядника.

6. Порядок обробки персональних даних. Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться Товариством та розпорядником виключно для мети, зазначеної у п.3 Політики та відповідно до чинного законодавства України.

Обробка персональних даних здійснюється Товариством лише за згодою суб’єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.

Товариство та розпорядник Бази персональних даних здійснюють з персональними даними дії або сукупність дій (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), необхідні для мети, зазначеної вище, включаючи (але не обмежуючись цим): – збирання; – реєстрація; – накопичення; – зберігання; – адаптування; – зміна; – поновлення; – використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача); – уточнення (оновлення, зміна); – копіювання; – опублікування; – редагування; – компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту; – пересилання поштою та/або електронними способами; – розміщення на Сайті Товариства; – передачу, знеособлення, знищення.

Збір персональних даних клієнтів Товариства здійснюється працівниками Відділу Продаж на стадії розгляду питання про надання фізичній особі фінансової послуги у формі встановлення усного добровільного волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості про це) щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода Клієнта на обробку персональних даних спочатку зазначається усно, під час першої розмови, фіксується у Акнкеті на фінансування, а при укладанні договорів про надання фінансових послуг фізична особа надає згоду на обробку персональних даних шляхом укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних.

Збір персональних даних працівників Товариства здійснюється працівниками кадрової служби при укладанні трудового договору (контракту), а також, за необхідності, в період роботи працівника, відповідно до цілей і принципів обробки персональних даних в базі персональних даних «Працівники».

При укладанні трудового договору (контракту) фізична особа надає згоду на обробку персональних даних. Така згода оформлюється письмово шляхом власноручного заповнення та підписання працівником згоди на окремому аркуші. Товариство, крім випадків, передбачених законодавством України, повідомляє суб’єкта персональних даних про склад і зміст зібраних персональних даних, його права, визначені законодавством, мету збору персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані: – в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних; – в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені.

Суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу Товариству щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Товариством впродовж 10 днів з моменту отримання.

Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) обробляються незаконно, Товариство припиняє обробку персональних даних суб’єкта (їх частини) та інформує про це суб’єкта персональних даних.

Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) є недостовірними, володілець припиняє обробку персональних даних суб’єкта (чи їх частини) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб’єкта персональних даних.

У разі якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення. Суб’єкт персональних даних має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту відкликання згоди володілець зобов’язаний припинити обробку персональних даних.

Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

7. Порядок доступу до персональних даних суб’єкта персональних даних та третіх осіб Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої Товариству на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе пов’язаних з персональними даними.

Доступ до персональних даних зацікавлена особа здійснює у формі запита. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку Товариство доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті та посада і фамілія, ім’я та по батькові особи, що відмовила. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних Товариством, в обсязі та порядку, визначеному законодавством.

8. Права суб’єкта персональних даних
Суб’єкт персональних даних має право:
– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
– на доступ до своїх персональних даних; – отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; – пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; – відкликати згоду на обробку персональних даних;
– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9. Захист персональних даних
Товариства з обробки персональних даних в тому числі в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Товариством конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству. Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних і інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Товариство здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій в разі потреби. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Організаційні заходи охоплюють:
– визначення порядку доступу до персональних даних працівників Товариства;
– визначення порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них;
– розробку плану дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій;
– регулярне навчання співробітників, які працюють з персональними даними.

Товариство видає наказ, яким визначає коло працівників, які мають доступ до персональних даних суб’єктів та визначає рівень доступу зазначених працівників до персональних даних. Кожен із цих працівників користується доступом лише до тих персональних даних (їх частини) суб’єктів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх професійних чи службових або трудових обов’язків.

Усі інші працівники Товариства мають право на повну інформацію лише стосовно власних персональних даних. Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Датою надання права доступу до персональних даних вважається дата надання зобов’язання відповідним працівником.

Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника, дата переведення на посаду, виконання обов’язків на якій не пов’язане з обробкою персональних даних.
У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, або переведення його на іншу посаду, що не передбачає роботу з персональними даними суб’єктів, вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до персональних даних, а документи та інші носії, що містять персональні дані суб’єктів, передаються іншому працівнику.

Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них.
З цією метою Товариством зберігається інформація про: – дату, час та джерело збирання персональних даних суб’єкта; – зміну персональних даних; – перегляд персональних даних; – будь-яку передачу (копіювання) персональних даних суб’єкта; – дату та час видалення або знищення персональних даних; – працівника, який здійснив одну із указаних операцій; – мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних.

Ця інформація зберігається Товариством упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством України. З метою забезпечення безпеки обробки персональних даних вживаються спеціальні технічні заходи захисту, у тому числі щодо виключення несанкціонованого доступу до персональних даних, що обробляються та роботі технічного та програмного комплексу, за допомогою якого здійснюється обробка персональних даних.

На випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій Товариством розроблено відповідний план дій працівників.

Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до законодавства. Відповідальна особа визначається наказом власника бази персональних даних.

Відповідальна особа виконує такі завдання:
– інформує та консультує працівників Товариства з питань додержання законодавства про захист персональних даних;
– взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та визначеними ним посадовими особами його Секретаріату з питань запобігання та усунення порушень законодавства про захист персональних даних.

З метою виконання вказаних завдань відповідальна особа:
– забезпечує реалізацію прав суб’єктів персональних даних;
– користується доступом до будь-яких даних, які обробляються Товариством та до всіх приміщень Товариства, де здійснюється така обробка;
– у разі виявлення порушень законодавства про захист персональних даних та/або цієї Політики повідомляє про це директора Товариства з метою вжиття необхідних заходів;
– аналізує загрози безпеці персональних даних.

Обов’язками відповідального за організацію роботи, пов’язаної із обробкою та захистом персональних даних Товариства є:
– відповідальність за дотриманням законодавства України у сфері захисту персональних даних;
– захист персональних даних у базах персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них;
– розробку, впровадження та забезпечення належного функціонування системи управління персональними даними;
– реєстрацію інцидентів в системі управління персональними даними. Вимоги відповідальної особи до заходів щодо забезпечення безпеки обробки персональних даних є обов’язковими для всіх працівників, які здійснюють обробку персональних даних. Факти порушень процесу обробки та захисту персональних даних повинні бути документально зафіксовані відповідальною особою, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці.

Політика конфіденційності стосовно захисту персональних даних при користуванні сайтом Товариства розробляться окремо, але Положення цієї Політики розповсюджуються на Політику конфіденційності стосовно захисту персональних даних при користуванні сайтом Товариства (файли Кукі).

10. Строк зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються Компанією протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Компанії та чинного законодавства України.
Строк зберігання персональних даних категорії «Клієнти» встановлюється не менше п’яти років після припинення ділових відносин з Суб’єктом персональних даних або завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з суб’єктом відповідної категорії згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

11. Файли coolie (кукі)

Політика конфіденційності стосовно захисту персональних даних при користуванні сайтом Товариства розробляться окремо, але Положення цієї Політики розповсюджуються на Політику конфіденційності стосовно захисту персональних даних при користуванні сайтом Товариства (файли Кукі).

Якщо ви залишаєте коментар на нашому сайті, ви можете включити збереження вашого імені, адреси e-mail і веб в cookie (кукі). Це робиться для вашої зручності, щоб не заповнювати дані знову при повторному коментуванні. Ці cookie (кукі) зберігаються протягом одного року.
Якщо у вас є обліковий запис на сайті і ви ввійдете в неї, ми встановимо тимчасовий cookie (кукі) для визначення підтримки кукі вашим браузером, cookie (кукі) не містить ніякої особистої інформації і віддаляється при закритті вашого браузера.
При вході в обліковий запис ми також встановлюємо кілька кукі з даними входу і настройками екрану. Кукі входу зберігаються протягом двох днів, cookie (кукі) з настройками екрану – рік. Якщо ви виберете можливість «Запам’ятати мене», дані про вхід будуть зберігатися протягом двох тижнів. При виході з облікового запису cookie (кукі) входу будуть видалені.
При редагуванні або публікації статті в браузері буде збережений додатковий cookie (кукі), він не містить персональних даних і містить тільки ID записи відредагованою вами, закінчується через 1 день.

Вбудований вміст інших вебсайтів.
Статті на цьому сайті можуть включати вбудовується вміст (наприклад відео, зображення, статті та ін.), Подібне вміст поводиться так само, як якби відвідувач зайшов на інший сайт.

Ці сайти можуть збирати дані про вас, використовувати cookie (кукі), впроваджувати додаткове відстеження третьою стороною і стежити за вашим взаємодією з впровадженим вмістом, включаючи відстеження взаємодії, якщо у вас є обліковий запис і ви авторизувалися на тому сайті.

Веб-аналітика. Як довго ми зберігаємо ваші дані
Якщо ви залишаєте коментар, то сам коментар і його метадані зберігаються невизначено довго. Це робиться для того, щоб визначати і схвалювати наступні коментарі автоматично, замість розміщення їх в чергу на схвалення.
Для користувачів з реєстрацією на нашому сайті ми зберігаємо ту особисту інформацію, яку вони вказують в своєму профілі. Всі користувачі можуть бачити, редагувати або видалити свою інформацію з профілю в будь-який час (крім імені користувача). Адміністрація веб-сайту також може бачити і змінювати цю інформацію.

Для користувачів з реєстрацією на нашому сайті ми зберігаємо ту особисту інформацію, яку вони вказують в своєму профілі. Всі користувачі можуть бачити, редагувати або видалити свою інформацію з профілю в будь-який час (крім імені користувача). Адміністрація веб-сайту також може бачити і змінювати цю інформацію.