Комплаєнс

Комплаєнс — сукупність заходів, спрямованих на попередження та запобігання негативних наслідків у діяльності Товариства (збитків, санкцій, недоотримання прибутку, зниження ринкової вартості, втрати репутації та інших) через недотримання Товариством та його працівниками вимог законодавства України, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, етики та поведінки, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішніх нормативних документів / процедур Товариства.

Ключем до керування комплаєнс-ризиками в Товаристві є встановлення засобів контролю, які підтверджують, що Товариство виконує свої внутрішні й зовнішні вимоги на постійній і регулярній основі.

Метою управління комплаєнс-ризиком в Товаристві є:

 • повна відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства України, органів державного регулювання і контролю, а також внутрішнім нормативним документам, правилам та процедурам, рішенням вищого та виконавчого органів управління Товариством;
 • забезпечення прозорості здійснення діяльності Товариства для учасників Товариства, клієнтів, регуляторних органів;
 • підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення його прибутковості за рахунок зменшення кількості випадків реалізації комплаєнс-ризику та його впливу на діяльність Товариства;
 • прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо пом’якшення ризиків та зменшення пов’язаних із ними втрат (збитків);
 • підвищення інвестиційної та конкурентної привабливості Товариства;
 • уникнення репутаційного ризику та посилення репутації (авторитету) Товариства на ринку фінансових послуг України;
 • збереження і підтримання на високому рівні ділової репутації Товариства та його учасників;
 • стабільний позитивний імідж Товариства в очах клієнтів, контрагентів, учасників Товариства та регуляторних органів;
 • мінімізація / пом’якшення / усунення ризику застосування юридичних санкцій, регуляторних санкцій, виникнення фінансових збитків або втрати репутації;
 • мінімізація впливу комплаєнс-ризику на фінансовий результат чи репутацію Товариства;
 • створення умов, що перешкоджають залученню працівників Товариства до незаконної діяльності.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» суворо дотримується принципу нульової толерантності до корупції — злочину, який полягає у використанні посадових повноважень для отримання особистої вигоди, завдає шкоди суспільству та підриває довіру до бізнесу. Товариство в своїй діяльності не допускає проявів корупції та робить все можливе, щоб запобігти корупційним інцидентам, оперативно виявити і покарати осіб, винних у вчиненні корупційних дій.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» очікує від працівників, клієнтів та контрагентів, які взаємодіють з Товариством, сприянню в боротьбі з корупцією, а саме:
– уникнення будь-яких дій, які можуть бути розцінені як корупція чи хабарництво;
– відмови від надання та/або прийняття неправомірних винагород;
– повідомлення про будь-які інциденти та прояви корупції чи хабарництва.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» встановлює порядок реагування, проведення внутрішніх розслідувань та застосовує суворі санкції до порушників політики протидії корупції, такі, як – звільнення з роботи, припинення співпраці, повідомлення відповідних правоохоронних органів тощо. Ознайомитися з документом.

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів — це ситуація, коли особисті інтереси працівника можуть вплинути на його професійну діяльність і призвести до порушення інтересів Товариства.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» забезпечує управління конфліктами інтересів шляхом:
– розробки та впровадження Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ;
– проведення навчальних заходів для працівників з питань управління конфліктами інтересів;
– контролю за дотриманням працівниками вимог Політики.
Політика регулює функції суб’єктів управління конфліктами інтересів, регламентує процедури реагування на виявлені конфлікти інтересів, визначає заходи для врегулювання та мінімізації негативного впливу від них. Політика спрямована на забезпечення належного управління Товариством, справедливе вирішення виявлених потенційних/реальних конфліктів інтересів, захист репутації та інтересів Товариства, його працівників, клієнтів та контрагентів.
Працівники Товариства зобов’язані:
– уникати конфліктів інтересів;
– не допускати ситуацій, коли їхні особисті інтереси можуть вплинути на виконання професійних обов’язків;
– не використовувати свої посадові обов’язки для отримання особистої вигоди.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Безпека та конфіденційність персональних даних є важливими для ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ».
Товариство гарантує захист персональних даних та впроваджує комплексні заходи для захисту персональних даних працівників, клієнтів та контрагентів.
Основним завданням ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» в сфері захисту персональних даних є впровадження та ефективне функціонування організаційних та технічних заходів обробки та захисту персональних даних у Товаристві з дотриманням основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, під час обробки та зберігання персональних даних.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» дотримується наступних принципів захисту персональних даних:
– законність, справедливість та прозорість: Товариство обробляє персональні дані лише на законних підставах, справедливо та прозоро для суб’єктів персональних даних;
– обмеження мети: Товариство збирає та обробляє персональні дані лише для конкретних і законних цілей і не використовує їх для інших цілей, несумісних з первинними цілями;
– мінімальна кількість даних: Товариство збирає та обробляє лише ті персональні дані, які є необхідними для досягнення конкретних і законних цілей;
– точність: Товариство забезпечує точність обробки персональних даних та вживає розумних заходів, щоб не допускати їх неповноти або неактуальності;
– обмеження зберігання: Товариство зберігає персональні дані лише протягом періоду, необхідного для досягнення конкретних і законних цілей;
– цілісність та конфіденційність: Товариство вживає необхідні технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, внесення змін, знищення або поширення;
– відповідальність: Товариство несе відповідальність за дотримання політики захисту персональних даних та захищає права суб’єктів персональних даних.
Заходи ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» щодо захисту персональних даних включають:
– захист доступу до персональних даних за допомогою паролів та інших засобів безпеки;
– захист інформації, що передається в електронному вигляді, за допомогою шифрування;
– навчання працівників з питань захисту персональних даних;
– встановлення процедури реагування на випадки порушення захисту персональних даних.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» прагне забезпечити, щоб персональні дані його працівників та клієнтів були захищені від несанкціонованого доступу, внесення змін, знищення або поширення.

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ

Стандарти етики та поведінки визначають цінності та норми поведінки, якими повинні керуватися працівники Товариства.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» провадить свою діяльність на принципах суворого дотримання вимог чинного законодавства України.
В ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» встановлені високі етичні стандарти ведення відкритого та чесного бізнесу для вдосконалення корпоративної культури та підтримання бездоганної ділової репутації Товариства. Кодекс етики та поведінки є зведенням правил корпоративної етики та ділової поведінки працівників Товариства, що визначає ключові принципи корпоративної етики, основні корпоративні цінності, стандарти поведінки, етичні норми для всіх працівників та представників Товариства. Всі працівники ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» зобов’язані дотримуватись викладених в Кодексі етичних цінностей в процесі виконання посадових обов’язків та/або співпраці з Товариством.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Для забезпечення високої якості обслуговування клієнтів, у ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» реалізується система навчання, підвищення кваліфікації і контролю знань своїх співробітників, метою яких є, зокрема, але не винятково:
– розуміння та виконання працівниками Товариства вимог внутрішніх нормативно-правових документів Товариства (правил, положень, політик, програм, методик, процедур, стандартів), розроблених та затверджених з метою запобігання виникненню збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів та втрати репутації внаслідок недотримання Товариством норм комплаєнс;
– безпосередня участь кожного працівника Товариства (у межах його компетенції) у процесі дотримання Товариством вимог чинного законодавства, формування у працівників розуміння поставлених перед Товариством завдань, оволодіння нових технологій, впровадження методів та процедур, що сприятимуть поліпшенню робочих процесів у сфері: захисту персональних даних; боротьби з корупцією та шахрайством;
– запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів; дотримання корпоративних етичних норм поведінки; дотримання внутрішніх нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів Товариства.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

В ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» запроваджена та діє політика інформування про порушення, яка визначає порядок повідомлення Товариства та реагування на виявлені факти неприйнятної поведінки, дії співробітників Товариства, які не відповідають їхнім посадовим інструкціям та дії, які можуть призвести до порушення законодавства, а також дії, які можуть призвести до зниження довіри клієнтів та контрагентів, зашкодити інтересам та репутації Товариства.
ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» сподівається, що всі співробітники, клієнти та контрагенти, які виявили вчинені працівниками Товариства порушення, що можуть зашкодити інтересам Товариства та його репутації, повідомлять про них відповідним чином.
У разі повідомлення про будь-яке порушення з боку Товариства та/або будь-кого з його співробітників, ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» проведе ретельне внутрішнє розслідування та застосує всі необхідні заходи для усунення такого порушення та запобігання його в майбутньому.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Шановний відвідувачу!

Про відомі Вам факти неприйнятної поведінки в Товаристві/порушення в діяльності Товариства, або інші факти, що можуть зашкодити інтересам Товариства та його репутації, Ви маєте змогу повідомити Товариство шляхом:

 • надання конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства шляхом заповнення інтерактивної форми, що надається нижче;
 • надсилання конфіденційного (анонімного) Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства на електронну адресу відділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс): compliance@automoney.com.ua;
 • звернення із конфіденційним (анонімним) Повідомленням про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства телефонним дзвінком до начальника відділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) на номер: +380670059421;
 • надсилання конфіденційного (анонімного) Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства на паперовому носії (в довільній формі) на адресу Товариства: 04116, м. Київ, вул. Митрофана Довнар-Запольського, буд. 5, офіс 220;
 • вкладення конфіденційного (анонімного) Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства на паперовому носії (в довільній формі) в поштову скриньку Товариства, розташовану за адресою: 04116, м. Київ, вул. Митрофана Довнар-Запольського, буд. 5, офіс 220, (час роботи: 9:00 – 18:00 з понеділка по п’ятницю);
 • вкладення конфіденційного (анонімного) Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства на паперовому носії (в довільній формі) в поштові скриньки Товариства та Київського відокремленого відділу (філії) Товариства за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, буд. 4, офіс 408, мала архітектурна форма з логотипом ТМ «Automoney» (час роботи: 9:00 – 18:00 з понеділка по п’ятницю, 10:00 – 17:00 в суботу та неділю).

У випадку, якщо Ви є працівником Товариства, Ви можете надати конфіденційне Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства на паперовому носії (в  довільній формі) до відділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або особисто звернутися до начальника відділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

Інформація у повідомленні має бути чесною та обґрунтованою!

Кожне отримане Товариством Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства  буде перевірено в обов’язковому порядку відповідно до внутрішніх процедур Товариства.

Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства обов’язково повинно містити наступну інформацію:

– назва підрозділу Товариства, а також П.І.Б. та посада особи, дії якої є неналежними чи в діях якої є порушення;

– вид комплаєнс-інциденту;

– детальна інформація про обставини комплаєнс-інциденту;

– дата вчинення неналежної дії / інциденту, неприйнятної поведінки, періодичність (постійно чи разово);

– статус заявника: співробітник, Учасник, (представник Учасника), клієнт, діловий партнер Товариства, інша зацікавлена особа.

За бажанням, заявник може вказати у Повідомленні наступну інформацію:

– власні прізвище, ім’я, по-батькові;

– контактну інформацію;

– запит на отримання відповіді на Повідомлення.

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику. Пам’ятайте! Отримати повідомлення про результати перевірки можливо лише за умови надання Товариству персональних та контактних даних.

УВАГА! Товариство не розглядає Повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Товариства, надіслані з метою вирішення інших (особистих) конфліктів з посадовими особами Товариства та скарги/пропозиції щодо якості обслуговування клієнтів Товариства, які не підпадають під визначення неприйнятної поведінки. Такі повідомлення/скарги/пропозиції будуть передані на подальше опрацювання відповідно до умов Порядку взаємодії зі споживачами фінансових послуг та Порядку розгляду звернень споживачів ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ».

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ»  як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Товариство гарантує заявнику конфіденційність, захист та анонімність!

КОНФІДЕНЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ / ПОРУШЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АВЕНТУС ЛІЗИНГ» (ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА):

Поле пусте, або заповнене невірно.

+38

Заповніть хоча б одне поле контактних даних, щоб отримати відповідь на повідомлення.

Статус заявника

Оберіть варіант відповіді.
Поле пусте, або заповнене невірно.
Поле пусте, або заповнене невірно.
Поле пусте, або заповнене невірно.

Вид комплаєнс-інциденту (обрати з переліку)

Оберіть варіант відповіді.
Поле пусте, або заповнене невірно.

Бажаю отримати відповідь на повідомлення

Надіслати

Дякуємо за заявку!

Ви отримаєте відповідь на ваш запит найближчим часом!

Режим роботи:

Пн-Пт: 09:00 – 18:00

Сб-Нд: 10:00 – 17:00